HS04:นางสาวนัยนา หอกระโทก ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลไผทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานตัวแทนผู้ปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผ่าน GOOGLE  MEET เพื่อประชุมวางแผนการเตรียมข้อมูลทำคลิปวิดีโอแข่งขันในโครงการ U2T Hackathon ซึ่งข้าพเจ้าได้ เป็นตัวแทนของทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ซึ่งตำบลไผทรินทร์ส่งเข้าร่วมในทีม Phathairin Move Forward (PMF) ภายใต้การนำเสนอในหัวข้อเครื่องจักสานประจำตำบลผไทรินทร์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาทำการถ่ายคลิปวิดีโอ  ตามหัวข้อที่ตนเองได้รับผิดชอบ เพื่อนำข้อมูลส่งให้ทีมงานผู้ตัดต่อคลิปวิดีโอให้เสร็จทันภายในระยะเวลา กำหนดและส่งเข้าประกวดในโครงการ U2T Hackathon สืบไป

                                       

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและ   กลุ่มตัวแทนผลิตภัณฑ์จักสานตำบลผไทรินทร์ ทำการลงพื้นที่ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ภายใต้ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์การณรงค์โควิด-19 ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ผไทรินทร์มาเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน และท่านวิทยากรผู้ให้ความรู้ 1.ท่านฉัตรติญา จำปาทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ให้ความรู้ในด้านสุขภาพการดูแลตนเองในช่วงการแพรระบาดโรคโควิด-19 2.คุณจิราลักษณ์ วิจิตร   ศักดิ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้ความรู้และแนวทางการดูแลพี่น้องในชุมชนทั้งในด้าน  เศรษฐกิจและด้านสาธารณสุข และท่านที่ 3.คุณอริสรา เภสัชชา (พี่ออย) เป็นวิทยากรแนะนำข้อมูล ผลิตภัณฑ์ด้านจักสานประจำตำบลผไทรินทร์ ซึ่งได้ให้ความรู้ในด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ามากขึ้น ชี้แจงปัญหาการผลิตเครื่องจักสาน ในครั้งนี้กลุ่มตัวแทนผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานได้ทดลองออกแบบการทำตะกร้าโดยการใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนและได้ออกแบบลวดลายตามความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวแทนแต่ละท่านและได้นำมาประกอบการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตะกร้า นอกจากนี้กลุ่มตัวแทนผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสารได้มอบตะกร้าให้ทางหัวหน้าหลักสูตรเพื่อเป็นชิ้นงานตัวอย่างและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สืบไป

นอกจากการบรรยายของท่านวิทยากร ในช่วงบ่ายทางทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ทำการลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ในชุมชนหรือกิจกรรมเชิงรุก โดยเน้นการเข้าไปเคลียพื้นที่ในโรงเรียน วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลผไทรินทร์ โดยการทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ทีมตำบลผไทรินทร์จะกำหนดมาตรการและเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย

รณรงค์การป้องกันโควิดในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ ตำบลผไทรินทร์ และเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ทีมผู้ปฏิบัติงานต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมไปรณรงค์ ทั้งนี้ทีมผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษาได้เป็นตัวแทนในการทำกิจกรรม ในส่วนของการรณรงค์เป็นการช่วยส่งเสริมให้ชุมชนดูแลป้องกันตนเองมากยิ่งขึ้นเพราะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ในรอบนี้หนักมากขึ้น

ทั้งนี้ตลอดการทำงานของเดือนมิถุนายนข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการเข้าร่วมการลงพื้นที่ได้จากวิทยากรหลายท่านและได้แนวคิดใหม่อีกมากมาย รวมทั้งการทำจักรสานภายในชุมชนมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจะรีบดำเนินการเก็บข้อมูลตามคำสั่งของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อจะได้นำข้อมูลส่งส่วนกลาง และนำมาพัฒนาพื้นที่เป้าหมายต่อไป

 

   

อื่นๆ

เมนู