หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

 

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐชา รินนรา ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานประจำตําบลผไทรินทร์ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่าน  ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในเดือน ตุลาคม ให้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจักสานการทำตะกร้าหวาย และการออกแบบลวดลายตะกร้าหวายในพื้นที่ชุมชนและติดตามผลจากการดำเนินกิจกรรม

 

ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการทำตะกร้าหวาย และการออกแบบลวดลายตะกร้าหวาย ในชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านโคกซาด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ดำเนินการทำผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายมีดังนี้  1.คุณสว่าง บึงจันทร์ และ 2.คุณประเสริฐ สุทธิ และได้มีการสอบถามความคืบหน้าในการทำผลิตภัณฑ์ยังพบว่ามีการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนที่จะยังสามารถดำเนินการต่อไปและในการดำเนินงานการทำผลิตภัณฑ์ยังได้ให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการทำและได้อธิบายเกี่ยวกับการทำตะกร้าหวายให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจในการทำผลิตภัณฑ์และทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่และมีความสนใจมายิ่งขึ้นจากผู้ที่ต้องการ

 

วันที่  5 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้มีการลงพื้นที่ติดตามการทำตะกร้าหวายเช่นกัน ที่หมู่ 16 บ้านโคกงิ้วใหม่ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แต่จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการออกแบบลวดลายทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการสอบถามผู้ที่ดำเนินการทำผลิตภัณฑ์ในส่วนของการออกแบบลวดลายพบว่าการออกแบบลวดลายเป็นไปตามขั้นตอนเช่นการออกแบบลวดลายที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายมีความโดดเด่นและแปลกใหม่จากวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ชุมชนและยังมีความสวยงามเป็นที่สนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน แต่จะมีในเรื่องขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอกับการดำเนินงานจึงทำให้เกิดการล้าช้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านยังได้มีการลงมือในการสานตะกร้าหวายที่มีลวดลายแปลกใหม่อีกด้วย

 

ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้มีการลงพื้นที่ในชุมชนหมู่ที่ 18 โนนศิลา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้มีการสอบถามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเช่นปัญหาของการระบาดโรคไวรัสโคโรน่าที่เกิดขึ้นในตำบลพบว่ามีการระบาดที่น้อยลงทุกวันและประชาชนในชุมชนมีความป้องกันที่ดีและทำให้ชุมชนไม่พบผู้ติดเชื้อและปลอดภัยดีทุกท่านและข้าพเจ้ายังได้มีการสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของรายได้ที่เกิดผลกระทบในครอบครัวอาจจะมีบางส่วนที่ยังขาดแคลนรายได้อยู่เพราะมีผลกระทบในเรื่องต่างๆ

 

สรุปผลการลงพื้นที่ประจำเดือน ตุลาคม

ข้าพเจ้าได้ความรู้เพิ่มเติมจากผู้ดำเนินการทำผลิตภัณฑ์ในส่วนของวิธีการทำตะกร้าหวายในรูปแบบใหม่และการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีความสนใจทำให้เกิดผลผลิตและความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการรูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์ประจำเดือนที่ดีมากยิ่งขึ้นและได้พูดคุยกับผู้ดำเนินงานในส่วนของปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นในเดือนนี้จะพบในส่วนของเรื่องการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแต่ก็ไม่ส่งผลมากยิ่งหนักอาจจะทำให้การดำเนินงานผลิตภัณฑ์ช้า

 

อื่นๆ

เมนู