หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐชา รินนรา ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงปฏิบัติงานในตำบลผไทรินทร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของแบบฟอร์ม 01,02และ06

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เดือน เมษายน 2564 ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม01,02และ06 ของประชาชนหมู่บ้านในตำบลข้าพเจ้าได้รับทราบถึงผลกระทบและปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านโดยส่วนใหญ่เกิดจากการไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยเพราะต่างคนต่างครอบครัวกลัวจะประสบปัญหาการขาดรายได้ที่เคยได้รับอยู่เป็นประจำเพราะปัญหาของความหวาดกลัวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19)ที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนเนื่องจากมีการเดินทางของบุคคลกลุ่มผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นบุคคลในพื้นที่ที่ออกไปใช้แรงงานในต่างจังหวัดต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาในเดือนนี้เพื่อมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความหวาดกลัวและทำให้เกิดผลกระทบคนในชุมชนทั้งรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันในทุกๆครัวเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

จากการลงพื้นที่เดือนนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงผลกระทบและปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการขาดรายได้ของคนในชุมชนปัญหาในเรื่องโรคไวรัสโคโรน่า(covid-19)เป็นอย่างมาก และในการให้ข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านเดือนนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ได้รู้จักการทำงานกับส่วนรวมและการทำงานกันเป็นทีมมากยิ่งขึ้นในส่วนของการอบรมตามหลักสูตร 4 ทักษะในระบบ e- Learningที่ได้รับมอบหมายในเดือนนี้ข้าพเจ้าทำการอบรมครบทุกทักษะแล้วและผ่านการอบรมเรียบร้อย ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมในส่วนของการอบรมเพื่อที่จะใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน และยังสามารถทำให้เข้าใจในส่วนต่างๆของเนื้อหาเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู