หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

 

ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ข้าพเจ้า นางสาวณัฐชา รินนรา ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ในการปฏิบัติงานการลงพื้นที่นี้จะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในเรื่องของการติดตามผลการออกแบบเพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นประจำท้องถิ่นให้กับผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายเทียม โดยการอบรมครั้งนี้จะมี คุณอริสรา เภสัชชา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลไผทรินทร์ มาให้ความรู้ในส่วนของการเข้าร่วมอบรมในเรื่องของการทำตะกร้าหวายซึ่งมีประชาชนที่ได้เป็นผู้ผลิตตะกร้าหวายประจำตำบลมาบอกวิธีการวางโครงตะกร้า ซึ่งในการวางโครงตะกร้านี้ได้ใช้ไม้ไผ่และเส้นหวายที่มาจากวัสดุในท้องถิ่นที่ชาวบ้านปลูกเองเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและยังมีความแข็งแรงและทนทานอีกด้วยจากกิจกรรมข้างต้นนี้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงวิธีการนำวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาใช้อย่างเป็นประโยชน์และยังได้ผลกำไรเข้าชุมชนตำบลผไทรินทร์อีกด้วย

นอกจากนี้ในส่วนของการอบรมช่วงเช้าแล้วในช่วงบ่ายจะเป็นส่วนของกิจกรรมการรณรงค์อาสาทำความสะอาดวัด โรงเรียนและพื้นที่ในชุมชน โดยนำทีมจากคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลผไทรินทร์และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมครั้งนี้ที่วัดสีชวาเป็นอันดับแรกและช่วยกันรณรงค์ในส่วนของการรักษาความสะอาดเช่น การกวาดลานวัด การทำความสะอาดบริเวณต่างๆในพื้นที่ชุมชนเป็นต้น

ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในส่วนของการผลิตสินค้าหรือตะกร้าหวายนั่นเองว่าควรทำอย่างไรและยังได้ทราบถึงข้อดีข้อเสียของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำผลิตภัณฑ์ให้ประสบผลสำเร็จและยังมีชาวบ้านที่ทำตะกร้าหวายมาให้ความรู้อีกด้วยนอกจากจะได้รับความรู้การทำผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวายแล้วยังมีคุณหมอณัฐติญา จำปาทิพย์ เป็นคุณหมออนามัย และคุณจิราลักษณ์ วิจิตรศักดิ์ เป็นอสม.ประจำตำบลไผทรินทร์มาให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของโรคไวรัสโคโรน่าอีกด้วยว่าทุกคนควรปฏิบัติอย่างไร เช่น การลงพื้นที่ปฏิบัติงานต้องมีการป้องกันและเว้นระยะห่าง สวมใส่แมสใช้เจลแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่

 

ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมดูแลตนเองในชุมชนเนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่เบาลงจึงต้องทำการส่งตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เป็นบางส่วนจะเป็นนักศึกษาทั้งหมดจากกิจกรรมนี้ทีมงานนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลได้มีการเดินรณรงค์เป็นการช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีการดูแลป้องกันตนเองมากขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะว่าตำบลผไทรินทร์มีประชากรที่กลับจากต่างจังหวัดเยอะมากขึ้นทุกวันและประชากรในตำบลผไทรินทร์ก็มีจำนวนมากจึงจะทำให้เกิดการติดเชื้อกันได้ง่ายมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันจึงต้องทำการเดินรณรงค์เพื่อบอกถึงการป้องกันที่ถูกวิธีและระมัดระวังเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่าอีกด้วย

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานตลอดทั้งเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องในด้านของการทำตะกร้าหวายทั้งวิธีการทำ วัสดุในการทำ และยังทราบในเรื่องของข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์อีกด้วยและเพิ่มเติมไปในส่วนของการป้องกันการติดเชื่อจากโรค Covid-19 อีกด้วยทั้งนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันดูแลตัวเองในการลงพื้นที่ปฎิบัติงานอีกด้วย

                   

อื่นๆ

เมนู