หลักสูตร:HS04(01-02) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำเดือนมีนาคม

ข้าพเจ้านายพีระพล เสาวโรรังสฤษฎ์และทีมงานได้ทำการนัดประชุมเพื่อเตรียมการลงสำรวจเก็บข้อมูล (01-02) เพิ่มเติมประจำเดือน มีนาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของชาวบ้านและข้อมูลเกี่ยวกับโควิดมากขึ้นตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจปฏิบัติงานกับทีมงาน  ณ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02) จากการลงพื้นที่ในหมู่บ้าน อาทิ  บ้านผไทรินทร์ หมู่ 3 และ บ้านผไทรินทร์ หมู่ 19 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยการเข้าไปหาและพูดคุยกับทางผู้ใหญ่บ้าน โดยพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไร หลังจากนั้นก็ขอให้ท่านผู้ใหญ่บ้านพาทีมงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม (01) ปรากฏว่าทางชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ ข้อมูลแบบสอบถาม (02) เกี่ยวกับโรคโควิด 19. ทาง อสม. ได้มีการประกาศและมีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19. อย่างเข้มงวด โดยมีการประกาศให้ชาวบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และ ล้างมือทุกครั้งหลังทำกิจกรรมใดๆเสร็จ จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางผู้ปฎิบัติงานขอขอบคุณผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู