รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนกันยายน  พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นายนนทัช ทับชม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

1.สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ถึงการชำระเงินสมทบผ่าน Shopee Pay ของผู้ประกันตนมาตรา 40

2.ติดต่อผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาที่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน

3.ส่งหนังสือเชิญถึงสถานประกอบการ เรื่อง การอบรม e payment

4.เป็นผู้ช่วยในการจัดอบรมโครงการการจ่ายเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  e payment

5.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ทำหนังสือคุมเพื่อทำลายเอกสาร

จากการทำงานที่ผ่านมาเข้าสู่เดือนที่ 8 ในการปฏิบัติงาน ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู