รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นายนนทัช ทับชม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

  1. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ถึงการชำระเงินสมทบผ่านตู้บุญเติมของผู้ประกันตนมาตรา 40
  2. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกเรื่อง การลดอัตราเงินสมทบ การเชิญอบรม e payment โครงการ 1 ตำบลทุกหมู่บ้านของมาตรา 40 และหน้าที่ของเครือข่ายประกันสังคม
  3. หาที่อยู่ของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนและส่งหนังสือถึงผู้ประกันตน
  4. สร้างแบบตอบรับ และส่งหนังสือถึงสถานประกอบการเพื่อเชิญเข้าร่วมอบรม e payment
  5. ออกหน่วยลงพื้นที่เพื่อรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40
  6. เป็นผู้บันทึกภาพงานอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานที่สำนักงานประกันสังคม และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่สถานประกอบการ
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจสอบเช็คการจ่ายเงินสมทบของฝ่ายการเงิน หาแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนว่างงานจากการทำงานที่
  8. ผ่านมาเข้าสู่เดือนที่ 9ในการปฏิบัติงาน ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
    https://www.youtube.com/watch?v=4MLAX6JUCLo

อื่นๆ

เมนู