รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นายนนทัช ทับชม  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง กพร. ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

  1. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิดีโอ เรื่อง เงื่อนไขการเกิดสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา 40
  2. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับ การออกหน่วยลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และการเปิดลงทะเบียนนายจ้าง เงินอุดหนุนจ้างงาน
  3. ส่งหนังสือถึงสถานประกอบการ เรื่อง การเปลี่ยนสิทธิโรงพยาบาลประจำปี
  4. ติดต่อสถานประกอบการณ์ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่อง การเปิดลงทะเบียนนายจ้าง เงินอุดหนุนจ้างงาน
  5. ออกหน่วยลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40

  6. เป็นผู้ช่วยในการจัดอบรมการส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจสอบเช็คการจ่ายเงินสมทบของฝ่ายการเงิน และเข้าร่วมอบรม

ผ่านมาเข้าสู่เดือนที่ 10 ในการปฏิบัติงาน ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู