หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวภัทรนันท์ ทองพา ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตําบลผไทรินทร์ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิดในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ เนื่องจากมีการระบาดหนักของโควิด ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มกรุงเทพมหานครเดินทางกลับบ้านในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ค่อนข้างเยอะ บางคนติดเชื้อและติดต่อขอกลับมารักษาตัวที่บ้าน จึงทำให้ตำบลผไทรินทร์มีสถานที่กักตัวหลายแห่ง แบ่งออกเป็นกลุ่มเสี่ยงน้อย เสี่ยงมาก กลุ่มรักษาหายแล้วแต่กักตัวดูอาการหลังออกจากโรงพยาบาล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่นำเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 800 ขวดและหน้ากากอนามัย จำนวน 18 กล่อง ไปมอบให้กับสถานที่กักตัว ได้แก่ 1.สถานที่กักตัว โรงมวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ 2.สถานกักตัวโรงเรียนรวมมิตรวิทยา 3.สถานกักตัวโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผไทรินทร์ 5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะค่า และข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในพื้นที่ ส่วนมากผู้ติดเชื้อมาจากพื้นที่สีแดงเข้มกรุงเทพมหานคร คนในพื้นที่รักษาหายแล้วและยังมีมาตรการป้องกันที่คุมเข้มมากขึ้น จากนั้นข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านโคกสว่างเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของคนในชุมชน มีผู้สูงอายุและ 7 โรคกลุ่มเสี่ยง โดยบ้านโคกสว่างฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วร้อยละ 40 ของกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 โรคกลุ่มเสี่ยงและยังมีผู้ที่เดินทางกลับบ้านเพิ่มขึ้น

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่บ้านโคกซาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่ การทำโครงตะกร้า วัตถุดิบที่ใช้มีอยู่ทั่วไปในชุมชน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดต้นทุนในการสั่งซื้อโครงตะกร้า ซื้อวัตถุดิบได้พอสมควร อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงตะกร้า ซึ่งทำขายให้กลุ่มแม่บ้านเพื่อทำตัวตะกร้า จะมีเลื่อย ค้อน ถังแก๊ส หัวเป่าแก๊ส ปั๊มลม แม็กซ์ขนาดใหญ่ ปืนยิงลวด มีดอีโต้ มีดตอก เครื่องรีดไม้ เป็นต้น คุณตาสว่าง บึงจันทร์ ได้แจ้งรายละเอียดไปที่คุณอริสรา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์แล้ว จากนั้นข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เดินทางไปที่บ้านโคกสว่าง เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดขาย บ้านของนางสายยน ชัยภูมิ เริ่มต้นซื้อพันธุ์มาจากคุณทองย้อย ซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันระยะการฟักไข่ของจิ้งหรีดคือ 7 วัน ครบ 45 วันถึงจะสามารถขายได้ อาหารของจิ้งหรีดก็คือใบกล้วย ต้นมัน เป็นต้น ราคาอาหารจะอยู่ที่ 460 บาทต่อ 1 กระสอบ 1 เดือนจะหมดอาหารประมาณ 10 กระสอบหรือประมาณ 4,600 บาทต่อเดือน การขายจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับไปขายทอด บางคนมาซื้อเพื่อเอาไปเป็นอาหารของปลาและขับรถไปขายตามหมู่บ้านต่างๆ แต่เนื่องด้วยช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากโควิดจึงทำให้ขายไม่ค่อยได้ จากที่เคยขายได้สูงสุดถึง 100 กิโลกรัมต่อวัน แต่ตอนนี้เหลือแค่ 20 กิโลกรัมต่อวันเท่านั้น และข้าพเจ้าได้เร่งดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อในระบบ U2T และได้ทำการกรอกข้อมูลลงเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th ตามที่ได้ลงเก็บข้อมูล

สรุปการลงพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือนสิงหาคม สถานการณ์โควิดในตำบลผไทรินทร์ มีผู้ติดเชื้อและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีผลกระทบต่อการลงพื้นที่ของทีมผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ก่อนการลงพื้นที่ต้องแจ้งผู้นำแต่ละชุมชนและปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด ด้านการจักสานตะกร้า การทำโครงตะกร้าด้วยไม้ไผ่ อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปที่คุณอริสรา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์แล้ว เพื่อที่จะได้นำมาออกแบบและจัดทำให้แล้วเสร็จ ด้านการเก็บข้อมูลตามหัวข้อในระบบ U2T ได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและได้ทำการกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th

 

 

อื่นๆ

เมนู