หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 2564

ข้าพเจ้านายพีระพล เสาวโรรังสฤษฎ์และทีมงานได้ทำการนัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสำรวจเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม01 แบบฟอร์ม02 และแบบฟอร์ม06 เพิ่มเติมประจำเดือน เมษายน เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานของชาวบ้านและข้อมูลเกี่ยวกับโควิดมากขึ้นตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจปฏิบัติงานกับทีมงาน ณ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน จากเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม ที่ได้ลงพื่นที่มายังขาดข้อมูลอีกมาก และผลกระทบกับการที่ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากนัก ทำให้การลงพื้นที่ของเดือนที่ผ่านๆมายังไม่ได้ตามแผนงานที่วางเป้าหมายไว้ เดือนนี้จึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม แบบฟอร์ม(01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02) จากการลงพื้นที่ในหมู่บ้าน อาทิ บ้านโคกสูง,บ้านโคกซาดและบ้านหนองหัวช้าง ตำบลไผทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านการสอบถามข้อมูล ประชากรในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางผู้นำหมู่บ้านได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อยดี ด้านการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ได้พบกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่คือประกอบเกษตรกร อาชีพเสริมคือการทำจักสาน การทอผ้าไหม ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม หลังจากเสร็จการทำเกษตร ประชาชนก็จะมาทำอาชีพเสริมจักสาน ทอผ้า แต่ล่ะเดือนการทอผ้าจะได้ประมาน3-4ผืน สามราถนำไปจำหน่ายหรือใช้ส่วนตัวได้ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้มากยิ่งขึ้นเราควรส่งเสริมการตลาดให้แก่ชนชน ซึ่งผู้นำชุมชนจะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการพัฒนาสินค้าเพื่อการตลาดที่ใหญ่ขึ้น ข้อมูลแบบฟอร์ม 02 และ06 เกี่ยวกับโรคโควิด 19. ทาง อสม. ได้มีการประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลประชาชนได้กลับบ้านเพื่อพบปะญาติพี่น้อง โดยมีการประกาศให้ชาวบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และ ล้างมือทุกครั้งหลังทำกิจกรรมใดๆเสร็จสิ้น และงดการสังสรรของแต่ล่ะหลังคาเรือนเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อีกทั้งเดือนนี้ยังได้มีการเรียนรู้พัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning มี 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy 2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy 3) ด้านการเงิน Financial Literacy 4) ด้านสังคม Social Literacy ทั้ง 4 ทักษะที่กล่าวมานี้จากการที่ได้ข้าพเจ้าอบรมครบทุกหลักสูตรและผ่านการอมรบเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการลงพื้นที่ ตำบลไผทรินทร์ ประจำเดือน เมษายนในด้านของแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล ต้องขอขอบคุณประชาชน ผู้นำ และอสม.ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในด้านศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทอผ้า การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม และการทำจักสาน การทำอาชีพเสริมเหล่านี้เป็นการทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งได้ทำการฝึกอบรมทักษะ 4 ด้าน เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู