หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ข้าพเจ้านายพีระพล เสาวโรรังสฤษฎ์ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จักสารตะกร้าหวายเทียม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นให้แก่ชุมชน ได้เริ่มศึกษาตั้งแต่การหาอุปกรณ์จนถึงการสารตะกร้า อุปกรณ์ที่นำมาสารตะกร้าหวายเทียม เช่น กก ไหล เชือกมัดฟาง เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ชุนชน จึงได้มีการแนะนำเพิ่มเติมการสารให้มีลวดลายโดนเด่นรวมถึงการดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลมาประยุกต์ใช้ในการสารลวดลายให้ดีขึ้นและเพื่อดึงความสนใจของผู้มาซื้อมากยิ่งขึ้น

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมผู้ปฏิบัติงานตําบลผไทรินทร์ ได้ลงพื้นที่ เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์ โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตร ตัวแทนจากกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสารของชุมชนตำบนผไทรินทร์ เจ้าหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์และพยาบาลประจำศูนย์ตำบลผไทรินทร์ ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วย เนื้อหาที่สำคัญคือ การออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์จักสารตะกร้าหวายเพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นประจำท้องถิ่นในตำบลผไทรินทร์ โดยมีคุณอริสรา เภสัชชา ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมประจําองค์การบริหารส่วนตําบลผไทรินทร์เป็นผู้ดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน และได้มอบหมายให้ประชาชนได้ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสารตะกร้า โดยให้ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาเป็นอุปกรณ์ในการจักสาร เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเป็นการใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันการสร้างอาชีพแก่ชุมชนทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

มีพยาบาลประจำศูนย์ตำบลผไทรินทร์มาให้ความรู้การแนะนำเกี่ยวกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 บอกแนวทางการป้องกันตัวและการรับมือต่อโรคระบาดที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในการพบปะผู้คนที่อาจจะเกิดผลเสี่ยงที่จะได้รับ ควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งจากออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และได้กล่าวถึงการออกจากพื้นที่เพื่อไปต่างจังหวัดควรทำอย่างไร ต้องกักตัวให้ครบตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และได้รนรงค์ให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคและอันตรายที่จะเกิดต่อตัวเรา ทางผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้จากวิทยากรมากมาย และจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จากนั้นข้าพเจ้า ทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ได้ไปทำความสะอาดวัดในตำบลผไทรินทร์ เพื่อกำจัดเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชน จุดที่ทำความสะอาด เช่น ห้องน้ำ โบสถ์ เป็นต้น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหมู่ที่12 บ้านสำโรงน้อย และได้เข้าพบผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร สัตว์ในชุมชน พืชในชุมชน ข้าพเจ้าได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านมาพอสมควรและได้ทำเดินสำรวจเพิ่มเติมในหมู่บ้านเพื่อให้ได้ข้อมูลมากขึ้นในการบันทึกลงในระบบ

สรุปผลการปฏิบัติงาน

1.ข้าพเจ้าได้ความรู้จากวิทยากรเรื่องจักสาร การออกแบบลวดลายให้สวยงาม การลดต้นทุน และการนำสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และข้าพเจ้าจะนำความรู้มาปรยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

2.ได้รับความรู้ทางด้านการป้องกันโรคโควิด-19 จากวิทยากรพยาบาลประจำศูนตำบลผไทรินทร์ ได้แนวทางในการป้องกันโรค และควรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค วิทยากรกล่าวถึงเขตพื่นที่เสี่ยง แบ่งออกเป็นสี คือจะมีทั้งที่หนักสุดไปยังที่เบาสุด สีแดงเข้มจะเป็นพื้นที่การระบาดที่หนักสุด เป็นต้น

3.ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูล พืช สัตว์ ทางกรเกษตร ได้รับข้อมูลมาพอสมควรแต่ยังไม่มากนัก เพราะเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดที่หนักขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู