หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวภัทรนันท์ ทองพา ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตําบลผไทรินทร์ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการจักสาน การทำโครงตะกร้า การจักสานตะกร้า การออกแบบลวดลายและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตะกร้า

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่บ้านของคุณตาสว่าง บึงจันทร์ บ้านโคกซาด หมู่ที่ 1 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามการทำโครงตะกร้าด้วยไม้ไผ่ การทำตะกร้าด้วยหวายเทียม การออกแบบลวดลายให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยได้สอบถามข้อมูลจากคุณตาสว่าง บึงจันทร์และคุณตาประเสริฐ สุทธิ ที่เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตเครื่องจักสานของตำบลผไทรินทร์ เรื่องการออกแบบลวดลายให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อยากให้มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนมาให้ความรู้ ด้านวัสดุอุปกรณ์การทำตะกร้า ไม้ไผ่อาจจะไม่เพียงพอและวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่นเครื่องยิง เครื่องทุ่นแรง หินฝน มีดอีโต้ มีดตอก เลื่อย เหล็กแหลม ลวด แม็กซ์ขนาดใหญ่ แก๊สถังใช้เป่าและด้ายเขียว ที่จะนำมาใช้สานตะกร้าอยู่ในระหว่างการจัดหาอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการผลิต วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้พื้นที่บ้านของคุณป้าทองนาค ชนะนาญ บ้านโคกงิ้ว หมู่ที่ 16 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายต่างๆของตะกร้า โดยคุณป้าทองนาค ชนะนาญ ได้ให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้ออกแบบลวดลายใหม่ๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนและตำบลผไทรินทร์ หลักๆจะเป็นลายดอกไม้หรือลายทั่วไป ยังทำตามแบบลวดลายที่เคยทำ ส่วนของโครงตะกร้าไม่ได้ทำเองและหวายเทียมจะสั่งซื้อมาจากจังหวัดเชียงราย จากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ลองสานตะกร้าจากหวายเทียม โดยมีนางทองนาค ชนะนาญ เป็นผู้สอนและคอยให้ข้อมูลเรื่องการจักสาน การขึ้นลายต่างๆ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น GOOGLE MEET โดยรายละเอียดการประชุมมีดังนี้ จะมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมด้วย แบบสอบถาม U2T  ซึ่งมีการกำหนดหัวข้อในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 11 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ USI 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.หน่วยงาน อปท 11.เอกชนในพื้นที่ และอาจารย์ประจำหลักสูตรยังได้แบ่งหัวข้อการในการลงพื้นที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน โดยข้าพเจ้ารับผิดชอบในหัวข้อกลุ่มเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม โครงการ U2T กลุ่มเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลจาก นางสาวเสงี่ยม พินิจดวง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ และได้นำข้อมูลที่ได้ส่งให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตรวจสอบและกรอกลงระบบในขั้นตอนต่อไป

สรุปการลงพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือนตุลาคม ด้านของวัสดุอุปกรณ์ในการทำตะกร้าอยู่ในระหว่างการจัดหาอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ในการผลิต การออกแบบลวดลายอยากให้มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้มาสอน เพื่อให้การออกแบบลวดลายมีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนและตำบล มีลายใหม่ๆตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น การประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น GOOGLE MEET ข้าพเจ้ารับผิดชอบในหัวข้อกลุ่มเป้าหมายที่ 9 หน่วยงานภาครัฐ โดยได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามตามแบบฟอร์มที่กำหนดจนแล้วเสร็จและส่งให้อาจารย์ประจำหลักสูตรกรอกลงระบบต่อไป

อื่นๆ

เมนู