หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวภัทรนันท์ ทองพา ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ รับผิดชอบการดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสานตะกร้า การทำโครงตะกร้า การออกแบบลายที่สวยงามและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน วัตถุดิบที่ใช้ในการทำตะกร้า เช่น ไม้ไผ่ ต้นกก ต้นไหล เชือกมัดฟาง ซึ่งสามารถหาได้ภายในชุมชนช่วยลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบมาทำตะกร้าได้พอสมควรและติดตามสถานการณ์ มาตรการป้องกันโควิดภายในชุมชนตำบลผไทรินทร์

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์การสานตะกร้าของตำบลผไทรินทร์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เพื่ออบรมเกี่ยวกับการสานตะกร้า การป้องกันโควิด 19 โดยมีนายสมร พินิจดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายในครั้งนี้ จากนั้นคุณอริสรา เภสัชชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้บรรยายคนที่ 1 มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจักสานตะกร้า ผู้หญิงกับผู้ชายจะแบ่งหน้าที่กันทำ ผู้ชายจะทำโครงตะกร้าขายให้กลุ่มแม่บ้านเพื่อทำตัวตะกร้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำโครงตะกร้าและทำตะกร้าจะมีไม้ไผ่ หวายเทียม ต้นกก เชือกมัดฟาง เครื่องยิง เครื่องทุ่นแรง หินฝน มีดอีโต้ มีดตอก เลื่อย เหล็กแหลม ลวด แม็กซ์ขนาดใหญ่ แก๊สถังใช้เป่าและด้ายเขียวก็ใช้ได้ โดยมีนายสว่าง บุญจันทร์ เป็นผู้ออกแบบลายของตะกร้า เช่นลายโคกซาด ดอกซาด ได้ออกแบบลายผ้าไหมจนได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับประเทศ ผู้บรรยายคนที่ 2 คุณฉัตรติญา จำปาทิพย์ พยาบาลชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลผไทรินทร์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโควิด 19 คือใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆและไม่ไปอยู่ในพื้นที่แออัดคนเยอะๆ การทำความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดพื้น อุปกรณ์ที่ใช้จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อเดสตอร์ 1 ฝา ผสมกับน้ำ 1 ลิตร สวมถุงมือยาง ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดบริเวณราวบันได ลูกบิดประตู ตำบลผไทรินทร์มีสถานที่กักตัว 2 ที่ คือโรงมวยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์  มีการผลัดเปลี่ยนเวรเฝ้าระวังดูแลผู้ที่มากักตัวอย่างดีตลอด 24 ชั่วโมง เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เดินทางไปที่วัดบ้านสีชวา ตำบลผไทรินทร์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) ได้ไปทำความสะอาดบริเวณวัด กวาดพื้น ถูพื้นศาลาวัด โบสถ์และล้างห้องน้ำวัด

สรุปการลงพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ 1 ราย ทำให้มีผลกระทบต่อการลงพื้นที่ของทีมผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ก่อนการลงพื้นที่ต้องแจ้งผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด ด้านการจักสาน วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตะกร้าสามารถหาได้ภายในชุมชน มีการออกแบบลายตะกร้าที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในชุมชน ผู้พบเห็นมีความสนใจและมีความต้องการในผลิตภัณฑ์ ทำให้คนในชุมชนมีงานและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู