หลักสูตร : HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวภัทรนันท์ ทองพา ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่ ณ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) ระหว่างวันที่ 23-31 พ.ค.64 ก่อนการลงพื้นที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีการประชุมออนไลน์ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยมีหัวข้อการประชุมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ประกอบด้วย 3 STEP 1.คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด 2.สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด 3.จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด 19 กิจกรรมที่ 2 รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่โดยนัดรวมกลุ่มกันก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เพื่อจัดทำป้ายการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในตำบลไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เสร็จแล้วก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์และวัดจินดาราม สถานที่สำคัญที่ประชาชนใช้ทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่า 50 คนขึ้นไป เพื่อทำความสะอาด ป้องกัน กำจัดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด จากนั้นข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เดินรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชนในตำบลผไทรินทร์ ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้ข้อมูลข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีนที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนในตำบลไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน ระหว่างการเดินรณรงค์เชิญชวนการฉีดวัคซีน ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลเรื่องมาตรการป้องกันโควิดกับประชาชนในพื้นที่ มีมาตรการคือไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ถ้าใครมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงห้ามเข้าหมู่บ้าน ให้โทรติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.หรือหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลล่วงหน้า 2 วัน เพื่อทำการตรวจโควิดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านและกักตัว 14 วัน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์หรือสถานที่ ที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. เป็นพิธีเปิดงานเสวนาปลูกป่าชุมชน โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรองเป็นประธานในพิธีเปิด เวลา 09.20-11.30 น. เป็นการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง เรื่องปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ช่วงบ่ายเวลา 13.00-15.00 น. ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานร่วมกันปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน โดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 22 ไร่ ต้นไม้หลักๆที่ปลูกคือกล้วย ไผ่ ยางนา ประดู่ พยุง บริเวณด้านหลังของโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยลงพื้นที่บ้านโคกสูง บ้านโคกตาเงิน บ้านโคกสว่างและบ้านหนองหัวช้าง ก่อนการลงพื้นที่ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อในระบบ U2T ที่ยังได้ข้อมูลไม่ครบตามเป้าหมาย ดังนี้ พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นและได้ทำการกรอกข้อมูลจากการลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมลงระบบ บ้านหนองหัวช้างยังไม่มีผู้ที่ย้ายกลับบ้านหรือเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง การฉีดวัคซีนของประชาชนในบ้านหนองหัวช้าง ส่วนใหญ่จะลงชื่อไว้กับ อสม.ของหมู่บ้าน บางส่วนก็ลงทะเบียนผ่าน WEB BURIRAM  IC แต่มีประชาชนบางส่วนที่ไม่กล้าฉีดวัคซีน เนื่องจากได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ซึ่งทางผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำความเข้าใจให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ข้อควรปฏิบัติก่อนและหลังการฉีดวัคซีน เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียง ให้มาฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสังคม

สรุปการลงพื้นที่ตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน ด้านกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK) กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 มี 2 กิจกรรมหลักๆ คือ 1.เสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง เรื่องปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน 2.ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน เป็นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 22 ไร่ บริเวณด้านหลังของโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่ยังได้ข้อมูลไม่ครบตามเป้าหมาย เช่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ได้ข้อมูลตามที่ต้องการและได้ทำการกรอกข้อมูลลงระบบ

อื่นๆ

เมนู