หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ดิฉัน นางสาวสุจรรยา พวกขุนทด  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน  ดำเนินงานในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) ระหว่างวันที่ 23-31 พ.ค.64 ซึ่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ได้ร่วมประชุมทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อวางแผนงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรม รายละเอียดในการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด มีดังนี้ กิจกรรมที่1 “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน ประกอบไปด้วย   3 Step ได้แก่

STEPที่ 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด การลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมของทีมผู้ปฏิบัติงานได้แก่การเข้าไปทำความสะอาด พื้นที่ดังนี้ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผไทรินทร์ โดยเน้นบริเวณที่ประชาชนในพื้นที่มาใช้บริการมีการสัมผัสร่วมกันมากที่สุด เช่น ราวบันได โต๊ะ เก้าอี้  2.โรงเรียนบ้านผไทรินทร์เนื่องจากเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมไม่สามารถเข้าไปในตัวอาคารได้ทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้ทำความสะอาดโดยรอบของโรงเรียน 3.วัดจินดารามบ้านผไทรินทร์เป็นการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัด  เพื่อเป็นการกำจัด ป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสทำให้สภาพแวดล้อมสะอาดปลอดเชื้อมีความน่าอยู่มากขึ้น และที่สำคัญคือช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

STEPที่ 2 การสร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด การลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมของทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการแนะนำข้อมูลด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากการสอบถามประชาชนแต่ละครัวเรือนส่วนใหญ่ สามารถที่จะปฏิบัติตนเองให้ห่างไกลจากภาวะเสี่ยงต่างๆได้เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดการติดเชื้อได้อย่างดี โดยความรู้ที่ได้จะมาจากจากผู้นำหมู่บ้าน,ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.ประจำหมู่บ้านโดยทางผู้นำนั้นมีการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด  แต่ละหมู่บ้านมีการจัดสถานที่ในการกักกันตัว เพื่อเฝ้าดูอาการให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วัน  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อร้ายเข้ามาระบาดในพื้นตำบลผไทรินทร์ได้

STEPที่ 3 การจัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19  จากการสำรวจในด้านของอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันตนเองของประชาชนในพื้นที่ตำบลผไทรินทร์อาทิเช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ โดยประชาชนและผู้นำของหมู่บ้านได้มีการการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเพียงพอ มีความรู้ในด้านการใช้งานเครื่องมือในการป้องกันตนเองได้ดี

ในด้านของการรณรงค์ เชิญชวนให้ชาวบ้านในตำบลผไทรินทร์ รวมพลังฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการหยุดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการเดินไปตามหลังคาเรือนในหมู่บ้านในตำบลไผทรินทร์เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้พร้อมใจกันฉีดวัคซีน ควบคู่ไปกับให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนฉีดและหลังฉีด มีรายละเอียดดังนี้  การเตรียมตัวก่อนการฉีด1.ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน 2.ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนักๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ 3.ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น การปฏิบัติตัวระหว่างการฉีดวัคซีน 1.เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนให้พร้อม เช่น บัตรประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียน 2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่าง   3.ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน 1.พยายามอย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีน หรือใช้แขนยกของหนักๆ อย่างน้อย 2 วัน  2.พักรอดูสังเกตอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาทีอย่างเคร่งครัด 3.เมื่อกลับบ้านแล้วยังต้องสังเกตอาการของตัวท่านเองต่ออีก หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสอบถามข้อมูลเรื่องสถานการณ์โควิดของหมู่บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่10 ตำบลผไทรินทร์ จากนายประสิทธิ์ มนูญผล ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยสถานการณ์โดยรวมของหมู่บ้านยังไม่พบผู้ที่ติดเชื้อ หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพราะประชาชนไม่มีการเดินทางออกไปนอกพื้นที่ของชุมชน และทางหมู่บ้านหรือทางตำบลเองก็มีมาตรการป้องกัน มีการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ดำเนินการจัดตั้งจุดกักกันตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ มีเจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชนคอยติดตามและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดหรือแพร่กระจายของเชื้อโรคได้  สรุปผลจากการกักตัวที่ผ่านมาได้ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลยังไม่พบผู้ที่ติดเชื้อ  ด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของประชาชนในหมู่บ้าน มีการฉีดวัคซีนแล้วบางส่วนที่เป็นกลุ่มคนวัยทำงาน เช่นเป็นพนักงานในห้างร้านที่อยู่ในตัวอำเภอ โดยหน่วยงานต้นสังกัดจะสนับสนุนให้ดำเนินการฉีดวัคซีนเนื่องจากเป็นหน้างานด้านการบริการที่ต้องพบปะกับผู้คนจำนวนมาก  ในส่วนของประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการลงรายชื่อกับเจ้าหน้าที่ อสม.เพื่อรอรับคิวในการฉีดวัคซีน

และข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับชมกิจกรรม  โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น.ผ่านช่องทาง YOUYUBE โดยในการจัดงานมีกิจกรรมที่สำคัญ2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนอง “ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน”เป็นการเสวนาของผู้ทรงภูมิความรู้พร้อมด้วยปราชญ์ชาวบ้าน เนื้อหาหลักๆจะกล่าวถึง ความสำคัญของการปลูกต้นไม้  ประโยชน์ที่ได้จากการปลูกต้นไม้ ประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ของแต่ละท่าน ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงวิธีการใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี 2.กิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในบริเวณพื้นที่หลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ มีเนื้อที่ประมาณ22 ไร่ มีการร่วมใจกันปลูกต้นไม้ของประชาชนในพื้นที่ คณะสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน และคณะทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ต้นไม้ที่นำมาปลูก อาทิเช่น กล้วย ต้นไผ่ ต้นสัก ต้นประดู่ และอีกหลายชนิด วัตถุประสงค์หลักในปลูกเพื่อการสร้างป่าให้กับชุมชน เป็นการคืนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้กับผืนแผ่นดินอันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป

อีกทั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่10 เพื่อเข้าสำรวจเกี่ยวกับร้านค้าในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น ผู้ที่เดินทางกลับบ้านจากสถานการณ์โควิด -19  ในด้านของพืช และสัตว์ เดือนมิถุนายนลงข้อมูลเพิ่มเติมได้ 5-6 รายการ ส่วนผู้ที่เดินทางกลับบ้านจากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่มี จะพบเพียงกลุ่มนักเรียนเดินทางไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัด แล้วกลับบ้านเพื่อกลับมาเรียน และเข้าสู่กระบวนการกักกันตัวตามขั้นตอนต่อไป

สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน มิถุนายน 2564  ในด้านกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 week) ทีมผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรม เช่นผู้ที่แนะนำหัวข้อของกิจกรรม ผู้ที่ดำเนินการด้านรายละเอียดของกิจกรรม ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ส่วนการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นั้น พบว่าส่วนใหญ่จะลงชื่อไว้กับเจ้าหน้า อสม.ของหมู่บ้าน ซึ่งมีชาวบ้านบางท่านไม่กล้าฉีดวัคซีนเนื่องจากเห็นข่าวในทีวีเรื่องอาการต่างๆที่เกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน ทางผู้ปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับชาวบ้านเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนความคิดมาฉีดวัคซีน เป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและสังคมต่อไป ในด้านของกิจกรรมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ที่นับได้ว่ามีประโยชน์ที่สำคัญยิ่ง จากสถานการณ์ที่ป่าไม้ในประเทศไทยเริ่มร่อยหรอลงไปในทุกๆวัน การสร้างป่าเปรียบเหมือนการสร้างชีวิตกลับคืนสู่ให้กับแผ่นดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป

 

อื่นๆ

เมนู