โครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำเดือน เมษายน 2564

—————————————————————

ข้าพเจ้านางสาวบุญทิวา บุตะเคียน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ตำบลหนองชัยศรี และการปฏิบัติงานประจำการอยู่ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ตำบลหนองชัยศรีได้แก่   
1.การนำเข้าข้อมูล
1.1 คีย์ข้อมูลการขออนุมัติดำเนินงานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” คน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
1.2 คีย์ข้อมูลรายละเอียดประกอบโครงการพัฒนาหมู่บ้านสัมมาชีพ การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 คีย์ข้อมูลรายละเอียดประกอบโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 รับและออกเลขหนังสือราชการในระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดบุรีรัมย์

2.ด้านสนับสนุนการดำเนินงาน
2.1 ลงพื้นที่หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  ณ หมู่ 8 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์

2.2 ลงพื้นที่หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์ ณ หมู่ 12 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์

 

2.3 การขุดสระทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ต.ไทยสามัคคี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

     

———♥—♥———

อื่นๆ

เมนู