โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล

ประจำเดือน มีนาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวบุญทิวา บุตะเคียน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 ตำบลหนองชัยศรี และการปฏิบัติงานประจำการอยู่ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ซึ่งการปฏิบัติงานที่ตำบลหนองชัยศรีได้แก่

การเข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน หรือ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904วปร. ซึ่งการอบรมนี้เกี่ยวกับจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี ” เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ณ หมู่ที่ 13 บ.หนองแก ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่แปลงสาธิตเป็นแปลงจำลองพื้นที่ต้นแบบประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ที่นักพัฒนาตำบลต้นแบบได้สร้างไว้ ณ หมู่ที่ 13 บ.หนองแก ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จำลองแปลงสาธิตกับนักพัฒนาตำบลต้นแบบ (นพต.) ผู้ใหญ่บ้านและคนในพื้นที่ตำบลหนองชัยศรีโดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่  1) การทำปุ๋ยหมักน้ำจืด  2) การจำลองวัดแปลงโคกหนองนาโมเดล และ 3) การเพาะเมล็ดพืชผัก ณ หมู่ที่ 13 บ.หนองแก    ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

ส่วนการปฏิบัติงานที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้ออกไปรายงานตัวกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการแนะนำตัวครั้งแรกกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีประมาณ 150 คน วันนั้นมีการนำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มาจัดจำหน่ายด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ส่วนการปฏิบัติงานที่ว่าการอำเภอหนองหงส์นั้นก็ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ลงรับหนังสือ ออกเลขหนังสือ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เป็นการเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ การทำงาน และเพิ่มทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีมภายในองค์กรและชุมชน

อบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน หรือ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904วปร.

   

ลงพื้นที่แปลงสาธิต

ลงพื้นที่แปลงสาธิตแบบจำลองกับนักพัฒนาตำบลต้นแบบ (นพต.) โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่
         1.การทำปุ๋ยหมักน้ำจืด
         2.การจำลองวัดแปลงโคกหนองนาโมเดล
         3.การเพาะเมล็ดพืชผัก
ซึ่งโครงการจิตอาสาพระราชทาน หรือ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904วปร. โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมราชชนกที่ได้ทรงพระราชทานไว้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาประเทศ โดยพระราชทานโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน มีความเสียสละ และความสมัครสมานสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งลักษณะงานจิตอาสา แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1.จิตอาสาพัฒนา
2.จิตอาสาเฉพาะกิจ
3.จิตอาสาภัยพิบัติ 

ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ณ อำเภอหนองหงส์

ปฏิบัตงาน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองส์

 

อื่นๆ

เมนู