1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2564 (กพร) อำเภอหนองหงส์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2564 (กพร) อำเภอหนองหงส์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ดิฉันนางสาววิลาวรรณ คณะรัมย์ กลุ่มHS05 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร) ได้ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยมีหน้าที่ในการปฏิบัติคือการจัดเตรียมเอกสารในสำนักงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลโครงการโคกหนอนาโมเดลและลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในอำเภอหนองหงส์
การทำงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดทำเอกสารรายชื่อเจ้าของแปลงโครงการโคกหนอนาโมเดลเพื่อที่จะทำสัญญาการขุดสระทำโคกหนอนาโมเดล แล้วดิฉันได้ปฏิบัติงานในการจัดทำข้อมูลทะเบียนทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเพื่อที่จะจัดหาวิทยากรให้ความรู้กับประชาชนในการประกอบอาชีพ ยกตัวอย่างเช่น การให้ความรู้การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การทำน้ำยาล้างจาน ทำกล้วยฉาบเป็นต้น นอกจากนี้แล้วดิฉันได้จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสำรวจจำนวนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะนำไปลงในทะเบียนสัมมาชีพชุมชนในอำเภอหนองหงส์ต่อไป
ในส่วนของการลงพื้นที่ ดิฉันได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2 หมู่บ้าน คือบ้านหนองเต็งและบ้านประชาสามัคคี ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเต็งได้ร่วมกันผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ ในกิจกรรมมีการอบรมและการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้และสอนวิธีทำน้ำยาเอนกประสงค์แก่ประชาชนในชุมชน ส่วนบ้านประชาสามัคคีได้มีกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ในกิจกรรมก็มีการอบรมและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โดยมีวิทยากรมาสอนมาให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน ทั้งนี้นอกจากประชาชนจะได้ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรมแล้ว ยังได้ผลิตภัณฑ์กลับไปใช้ในครัวเรือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนสามารถมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
สัปดาห์ต่อมาดิฉันได้ลงพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี เพื่อลงสำรวจและเก็บข้อมูลการวัดแปลงที่นาและการขุดสระทำโครงการโคกหนอนาโมเดล การทำโคกหนองนาของตำบลไทยสามัคคีได้เริ่มการขุดสระมาระยะหนึ่งแล้ว ดิฉันจึงได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อตรวจความคืบหน้าในโครงการ ซึ่งดิฉันได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะรายงานให้สำนักงานบุรีรัมย์ทราบต่อไป การทำงานประจำเดือนเมษายนในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์และการลงพื้นที่เป็นไปได้อย่างราบรื่นและได้รับการช่วยเหลือจากพี่พัฒนาการชุมชนและชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้งานดังกล่าวผ่านลุล่วงไปด้วยดีและดิฉันจะนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตัวเองต่อไป

รูปภาพประกอบการทำงาน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2 ตำบลเมืองฝ้าย ทำน้ำยาเอนกประสงค์

 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 8 บ้านประชาสามัคคี ตำบลเมืองฝ้าย ทำเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

 

วัดที่แปลงนาและการขุดสระโครงการโคกหนองนาโมเดล ตำบลไทยสามัคคี

อื่นๆ

เมนู