1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 (กพร) อำเภอหนองหงส์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 (กพร) อำเภอหนองหงส์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนมิถุนายน  2564

        สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววิลาวรรณ คณะรัมย์ กลุ่ม HS05 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร)

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ดิฉันได้ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ ซึ่งดิฉันได้ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานอำเภอหนองหงส์และลงพื้นที่โดยรอบ
ในการปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน ดิฉันมีหน้าที่หลักคือ 1. สนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาอำเภอหนองหงส์
2. รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3.จัดทำฐานข้อมูล และจัดทำทะเบียนข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารในสำนักงานพัฒนาชุมชน ทำฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา เดล เช่น ทำรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละตำบล ทำรายการซื้อวัสดุในโครงการของแต่ล่ะรายว่าต้องการปลูกอะไรในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา เดล บ้าง และทุกวันได้ออกรับเลขหนังสือราชการ นอกจากนั้นดิฉันได้รับมอบหมายให้ออกแบบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ คือทำข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน และ งานลงพื้นที่ กิจกรรมต่าง ๆในสำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อทำข่าวรายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับทราบว่าแต่ล่ะวันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ได้ทำอะไรบ้าง เมื่อทำข่าวแต่ล่ะวันเสร็จแล้วต้องส่งเข้าไลน์ โพสต์ลง Face book  และกรองแบบฟอร์มว่าวันนี้ทำได้กี่ข่าวเพื่อเก็บคะแนนของสำนักงาน ไว้ตอนสิ้นเดือนมาดูคะแนนว่าอำเภอไหนได้คะแนนเยอะที่สุด และนี้คือตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดิฉันได้ทำ
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตัวอย่าง – วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้ นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีเลี้ยงหมูขุน ตามโครงการเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 1 ตำบลสระทอง
ตัวอย่าง- วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสถาพร ศรีนาม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ และ นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วย นางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย
ตัวอย่าง – วันที่ 3 มิถุนายน 2564 สพอ.หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ นางธนาภรณ์ดวงศรี กพสต. ตำบลเสาเดียว ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีรายได้
ตัวอย่าง- วันนี้ 2 มิถุนายน 2564  สพอ.หนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ นางสุรัตน์ ตลับไธสง กพสต. ตำบลเสาเดียว
ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีรายได้
3.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สร้างสุข
ตัวอย่าง – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์สร้างสุข สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคคลากรเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันเกิด นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
4.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ ร่วมด้วยช่วยกัน  เอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา เดล
ตัวอย่าง – นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วย
นางสาวสุนันทา ละเอียด ปลัดอาวุโส นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์
นางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายทอน ทองพา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  โคก หนอง นา โมเดล
ซึ่งในวันนี้ลงพื้นจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลงนายวิชาญ เทพนอก บ้านไทยจาน หมู่ที่ 3
ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี อาจารย์ จงกล ปราบไพริน (ป๋าอวบ)
มาเป็นผู้ให้ความรู้ตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติและกิจกรรมหลักคือ ตั้งเตาอบถ่าน
ฐานคนเอาถ่าน มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบ ไปด้วย ปลัดอบต. ผอ.กองช่าง
ผู้นำชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายโครงการโคกหนองนาโมเดล รวมทั้งสิ้น 32 คน
5.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการปลูกผัก
ตัวอย่าง – วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้นางสาวปกิตตา  นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการปลูกผัก น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเดียว  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
ตัวอย่าง- วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย เกษตรอำเภอหนองหงส์ และนายสุรพล สังรัมย์ กำนันตำบลเสาเดียว ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการปลูกผัก น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
6.ข่าวประชาสัมพันธ์ ตลาดประชารัฐรักสามัคคีอำเภอหนองหงส์
ตัวอย่าง – นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ ติดตามสนับสนุน ตลาดประชารัฐรักสามัคคี อำเภอหนองหงส์ ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการฉีดวัคซีนมาจำหน่าย ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ของสัปดาห์และคณะกรรมการตลาดได้ดำเนินการตามมาตรการคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ/จังหวัดอย่างเคร่งครัด
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการดำเนินงานติดตามครัวเรือน  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน
ตัวอย่าง – นายสถาพร ศรีนาม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ลงติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดลในการนี้นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วย นางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และ นักพัฒนาดิจิทัล (นพร) ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ติดตามครัวเรือน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน“แปลงนางสาวอุบลวรรณ จันทร์มณี ตั้งอยู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเดียว  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
8. ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ จัดกิจกรรม 5.ส.
ตัวอย่าง – วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์
จัดกิจกรรม 5.ส. และ  Big cleaning day ภายใต้พัฒนาชุมชนใสสะอาด
ในส่วนของการลงพื้นที่ เดือนมิถุนายน ได้ลงพื้นที่เป็นจำนวนมาก
วันที 20 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ ตำบลสระแก้ว ตีผังที่ดินและปักหมุดแนวเขต บริเวณพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล เพื่อที่จะทำการขุดสระ
วันที 28 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ ตำบลห้วยหิน ตีผังที่ดินและปักหมุดแนวเขต บริเวณพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล เพื่อที่จะทำการขุดสระ
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ได้ติดตามเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประสานการตรวจรับแปลงพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กับ ผู้ช่วยช่างโยธา ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ลงพื้นจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลงนายสมพงษ์ นามปราศรัย บ้านม่วงเจริญ
หมู่ที่ 6 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการปลูกต้นไม้ ห่มฟาง ทำเต่าถ่าน
วันที่ 2 มิถุนายน 2564
ได้ติดตามพัฒนาการอำเภอหนองหงส์  ลงพื้นที่สนับสนุนตลาดประชารัฐรักสามัคคี อำเภอหนองหงส์ ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ
วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “ มีแล้วแบ่งปัน ”
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ลงติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล แปลงนางสาวอุบลวรรณ จันทร์มณี ตั้งอยู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเดียว  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์
จัดกิจกรรม 5.ส. และ  Big cleaning day ภายใต้พัฒนาชุมชนใสสะอาด ร่วมกันทำความสะอาดในสำนักงาน
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้ติดตามเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประสานการตรวจรับแปลงพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
กับ ผู้ช่วยช่างโยธา ตำบลเมืองฝ้าย และ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ลงพื้นจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลงนายวิชาญ เทพนอก บ้านไทยจาน หมู่ที่ 3
ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี อาจารย์ จงกล ปราบไพริน (ป๋าอวบ)
มาเป็นผู้ให้ความรู้ตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติและกิจกรรมหลักคือ ตั้งเตาอบถ่าน ฐานคนเอาถ่าน
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน“แปลงนายประสงค์ ดงกันจ่า  ตำบลหนองชัยศรีอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 ในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ ส่วนมากจะเน้นจัดทำฐานข้อมูล และสนับสนุนการดำเนินงานในสำนักงานพัฒนาอำเภอหนองหงส์จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย และรวมถึงการออกพื้นที่กับทีมงานเพื่อประสานงาน และการลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล  ซึ่งดิฉันได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

รูปภาพประกอบการปฏิบัติงาน

  1. ภาพการปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

 

2.ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

       

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย

         

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สร้างสุข

       

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ ร่วมด้วยช่วยกัน  เอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา เดล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการปลูกผัก
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตลาดประชารัฐรักสามัคคีอำเภอหนองหงส์

         

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการดำเนินงานติดตามครัวเรือน  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน
          

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ จัดกิจกรรม 5.ส.

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “ มีแล้วแบ่งปัน ”

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ ผ้าไทย

       

ภาพปฏิบัติงานลงพื้นที่

วันที 20 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ ตำบลสระแก้ว ตีผังที่ดินและปักหมุดแนวเขต บริเวณพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล เพื่อที่จะทำการขุดสระ

   

                 

วันที 28 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ ตำบลห้วยหิน ตีผังที่ดินและปักหมุดแนวเขต บริเวณพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล เพื่อที่จะทำการขุดสระ

   

                 

ลงพื้นที่ประสานการตรวจรับแปลงพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตำบลหนองชัยศรี กับ ผู้ช่วยช่างโยธา ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ลงพื้นจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลงนายสมพงษ์ นามปราศรัย บ้านม่วงเจริญ
หมู่ที่ 6 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการปลูกต้นไม้ ห่มฟาง ทำเต่าถ่าน

      

     

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่สนับสนุนตลาดประชารัฐรักสามัคคี อำเภอหนองหงส์ ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ

        

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “ มีแล้วแบ่งปัน ”

      

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ลงติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล แปลงนางสาวอุบลวรรณ จันทร์มณี ตั้งอยู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเสาเดียว   อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

          

                     

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์
จัดกิจกรรม 5.ส. และ  Big cleaning day ภายใต้พัฒนาชุมชนใสสะอาด ร่วมกันทำความสะอาดในสำนักงาน

          

               

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้ติดตามเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประสานการตรวจรับแปลงพื้นที่
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
กับ ผู้ช่วยช่างโยธา ตำบลเมืองฝ้าย และ ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

           

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ลงพื้นจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลงนายวิชาญ เทพนอก บ้านไทยจาน หมู่ที่ 3ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

    

          

         

อื่นๆ

เมนู