1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (กพร) อำเภอหนองหงส์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (กพร) อำเภอหนองหงส์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกรกฎาคม 2564

       สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววิลาวรรณ คณะรัมย์ กลุ่ม HS05 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร)

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ดิฉันได้ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ ซึ่งดิฉันได้ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานอำเภอหนองหงส์และลงพื้นที่โดยรอบ
ในการปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน ดิฉันมีหน้าที่หลักคือ 1. สนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาอำเภอหนองหงส์
2. รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3.จัดทำฐานข้อมูล และจัดทำทะเบียนข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารในสำนักงานพัฒนาชุมชน ทำฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา เดล เช่น ทำการเบิกจ่ายเงินให้ผู , ทำรายการซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา เดล บ้าง และทุกวันได้ออกรับเลขหนังสือราชการ และทุกวันดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำออกแบบข่าวประชาสัมพันธ์ คือทำข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน และ งานลงพื้นที่ กิจกรรมต่าง ๆในสำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อทำข่าวรายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับทราบว่าแต่ล่ะวันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ได้ทำอะไรบ้าง เมื่อทำข่าวแต่ล่ะวันเสร็จแล้วต้องส่งเข้าไลน์ โพสต์ลง Face book  และดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานให้เป็นปัจจุบันและสุดท้ายกรองแบบฟอร์มว่าวันนี้ทำได้กี่ข่าวเพื่อเก็บคะแนนของสำนักงาน ไว้ตอนสิ้นเดือนมาดูคะแนนว่าอำเภอไหนได้คะแนนเยอะที่สุด และในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ ได้คะแนนรวมที่ทำข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ 389 คะแนน และนี้คือตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมที่ดิฉันได้ทำ
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตัวอย่าง – วันที่ 30 มิถุนายน นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้ นางสาวปกิตตา     นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 3 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ตัวอย่าง
2.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สร้างสุข
ตัวอย่าง – วันที่ 28 มิถุนายน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ได้นำผลไม้มาปันสุขให้พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ได้รับประทาน
ตัวอย่าง – วันที่ 29 มิถุนายน โรงครัว พช.ปันสุขสู้ภัยโควิด 19 ในวันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ร่วมบริจาคผลไม้ อาหารให้กับบุคลากรทาการแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมบริจาคเลือดสภากาชาติไทย ณ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมและ ฉีดวัคซีน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหงส์
3.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ ร่วมด้วยช่วยกัน  เอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา เดล
ตัวอย่าง – วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี กลุ่มเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติบุรีรัมย์ แปลงที่ 3 ณ หลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอหนองหงส์ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี กลุ่มเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติบุรีรัมย์ แปลงที่ 37 ณ หลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์วันที่ 1  โดยนางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วยนางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ด้วย
ตัวอย่าง – 21 มิถุนายน 2564 นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วย นางสาวสุนันทา ละเอียด ปลัดอาวุโส นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ กำนันดวงพร แหวนเพชรกำนันตำบลห้วยหิน นายทอน ทองพา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  โคก หนอง นา โมเดลซึ่งในวันนี้ลงพื้นจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลงนางสำราญ สุภาพ ตำบลห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ โดยมี มีการให้ความรู้แนวทางกสิกรรมธรรมชาติ 1. วิธีการปลูกต้นไม้ป่าให้งอกงามและเติบโต 2. ประโยชน์จากถ่าน และความรู้เรื่องเตาเผาถ่านชีวมวล 3. การห่มดิน/คลุมดิน 4. การเพิ่มแร่ธาตุในดินโดยการใช้ถ่านชีวมวล มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ปลัดอบต. ผอ.กองช่าง ผู้นำชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายโครงการโคกหนองนาโมเดล รวมทั้งสิ้น 47 คน
4.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการปลูกผัก
ตัวอย่าง – วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการความมั่นคงทางอาหาร แปลงครัวเรือนต้นแบบสร้างความมั่นคงทางอาหาร เกษตร มีอยู่ มีกิน ที่นราธิป ฟาร์มแพะ ตำบลห้วยหิน จังหวัดบุรีรัมย์ตัวอย่าง- วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย เกษตรอำเภอหนองหงส์ และนายสุรพล สังรัมย์ กำนันตำบลเสาเดียว ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการปลูกผัก น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
5.ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามสนับสนุนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ สวนอินทผาลัมแม่สว่างจิต
ตัวอย่าง – วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์  พร้อมด้วยนางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สวนอินทผาลัมแม่สว่าง ณ บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 14 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
6.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการดำเนินงานติดตามครัวเรือน  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน
ตัวอย่าง -วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงาพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายสถาพร ศรีนาม ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายชิษณุกิจ เอ็นยอด ผอ.กลุ่มประสานฯ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายสมเกียรติ วรรณวงษ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอหนองหงส์ คณะกรรมการตรวจรับ ช่างผู้ควบคุมงาน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจติดตามในครั้งนี้ด้วย
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ จัดกิจกรรม 5.ส.
ตัวอย่าง – วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์
จัดกิจกรรม 5.ส. และ  Big cleaning day ภายใต้พัฒนาชุมชนใสสะอาด
8. ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาเตรียมพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล
ตัวอย่าง – วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอหนองหงส์  พร้อมด้วยนางสาวสุนันทา ละเอียด ปลัดอาวุโส,ปลัดอำเภอ,ผู้นำชุมชน,ผู้นำอาสาพัฒนาชุม,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และผู้นำ อช. จัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล  ณ หลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์
ในการนี้ นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ นางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) เข้าร่วมกิจกรรมได้ดำเนินการทำโรงทานทำน้ำแข็งใสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเตรียมพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ได้รับประทาน
9.ทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจาก ไวรัส Covid-19
ในส่วนของการลงพื้นที่ เดือนกรกฎาคม 2564
วันที 21 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ที่ตำบลตำบลห้วยหิน อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์ ได้มีการทำเตาถ่าน ปลูกต้นไม้ ปลูกสมุนไพร
22 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือน การขุดสระตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน
“แปลงนางบัวเรียน วรรณทวี ตั้งอยู่บ้านไทรทม หมู่ที่ 2 ตำบลสระทองอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
22 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือน การขุดสระตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน
“แปลงแปลงนายจันดี โคกสีนอก ตั้งอยู่บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที 23 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ เข้าร่วมกิจกรรมได้ดำเนินการทำโรงทานทำน้ำแข็งใสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเตรียมพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ได้รับประทาน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์จัดกิจกรรม 5.ส. ภายใต้พัฒนาชุมชนใสสะอาด ร่วมกันทำความสะอาดในสำนักงาน
กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 ในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ ส่วนมากจะเน้นจัดทำฐานข้อมูล และทำเอกสารเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และสนับสนุนการดำเนินงานในสำนักงานพัฒนาอำเภอหนองหงส์จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย และรวมถึงการออกพื้นที่กับทีมงานจัดกิจกรรมต่างๆในสำนักงานพัฒนาชุมชอำเภอหนองหงส์  ซึ่งดิฉันได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

รูปภาพประกอบการปฏิบัติงาน

1.ภาพการปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

2.ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

           

2.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สร้างสุข

   

3.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ ร่วมด้วยช่วยกัน  เอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา เดล

     

4.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการปลูกผัก

 

     

5.ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดตามสนับสนุนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ สวนอินทผาลัมแม่สว่างจิต

6.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ สนับสนุนการดำเนินงานติดตามครัวเรือน  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

         

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ จัดกิจกรรม 5.ส.

8. ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาเตรียมพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล

9.ทำป้ายประชาสัมพันธ์ การป้องกันตนเองจาก ไวรัส Covid-19

ภาพปฏิบัติงานลงพื้นที่

วันที 21 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ที่ตำบลตำบลห้วยหิน อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์ ได้มีการทำเตาถ่าน ปลูกต้นไม้ ปลูกสมุนไพร ห่มฟาง

   

วันที 23 มิถุนายน 2564 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาเตรียมพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ เข้าร่วมกิจกรรมได้ดำเนินการทำโรงทานทำน้ำแข็งใสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเตรียมพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ได้รับประทาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์จัดกิจกรรม 5.ส. ภายใต้พัฒนาชุมชนใสสะอาด ร่วมกันทำความสะอาดในสำนักงาน

     

อื่นๆ

เมนู