การปฎิบัตงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอหนองหงส์

 

การลงพื้นที่ปฎิบัติงานตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต New Normal มหาดไทย
เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
ช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ อีกทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” เป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับครัวเรือน และชุมชนเกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ข้าพเจ้านางสาวบุญทิวา บุตะเคียน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งหมด 3 ตำบล ได้แก่ตำบลเสาเดียว ตำบล
ไทนสามัคคี และ ตำบลห้วยหิน ซึ่งตำบลเสาเดียวได้รวมกิจกรรมจิตอาศาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่แปลงสาธิตโครงการโคก
หนองนาโมเดล ที่โรงเรียนบ้านไทออ ( วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ) ตำบลไทยสามัคคีได้ลงพื้นที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
สร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการชุมชน (การแก้ปัญหาภาคครัวเรือนของประชาชนโดยศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน) บ้านขามใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ( วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ) และ ตำบลห้วยหินได้ลงพื้นที่ศึกษาปรับรูปแบบแปลง
ที่ดินตามแบบมาตรฐานโครงการโคกหนองนาโมเดล จับพิกัด วัดพื้นที่แปลงนา และเก็บข้อมูลเพื่อำโคกหนองนาโมเดล
ได้แก่บ้านโนนงิ้ว (9 กุมภาพันธ์) และบ้านโคกล่าม (10 กุมภาพันธ์ 2564) และยังได้ลงพื้นที่สำรวจการส่งเสริมสินค้าชุม
ชน รวมทั้ง
สินค้า OTOP ทั้งนี้การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2564
เป็นการเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะ การทำงาน และเพิ่มทักษะการสื่อสารในการประสานงาน การทำงานเป็นทีมภาย
ในองค์กร
และชุมชน

กิจกรรมจิตอาศาพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่แปลงสาธิตโครงการโคกหนองนาโมเดล โรงเรียนบ้านไทออ ตำบลเสาเดียว
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

        

ลงพื้นที่ศึกษาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานโครงการโคกหนองนาโมเดล จับพิกัดแปลงนา วัดพื้นที่แปลงนา
และเก็บข้อมูลเพื่อที่จะทำโคกหนองนาโมเดล
การลงพื้นที่สำรวจสินค้า OTOP ประชุมทีม โคกหนองนาโมเดล

                   

อื่นๆ

เมนู