บทความการปฏิบัติงานเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาว ศศิชา เเซ่ลิ้ม ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน
รายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ก่อนการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นั้น ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรม ทักษะผ่านระบบ E – Learning ตามที่โครงการได้กำหนดไว้ 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2. ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3. ด้านการเงิน Financial Literacy
4. ด้านสังคม Social Literacy ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำการอบรมผ่านไปแล้ว 1 ด้าน คือ ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy      
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบนี้นั้น ทำให้การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล หมู่ 2 บ้านหนองครก และหมู่ 10 บ้านหนองใหญ่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความยากลำบาก ผู้คนในชุมชนไม่นั่งคุยกัน หรือล้อมวงกินข้าวกันเหมือนคราวก่อนครั้งที่ข้าพเจ้าเคยมา คนในชุมชน ระวัง ป้องกัน และดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น มีการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเดินทางไปทำกิจธุระนอกบ้าน แต่การลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวัง เพราะครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ ไปดูสวนเกษตรแบบพอเพียง สวนเกษตรผสมผสาน ของคุณสุพรรณณิช ชะนะฮวด ชาวบ้านบ้านหนองครก เจ้าของสวนเกษตรแห่งนี้ ภายในสวนมีผลไม้นานาชนิดเช่น พุทรา อินทผาลัม มะพร้าวน้ำหอม กล้วยน้ำว้า รวมถึงพืชผักสวนครัวที่หลากหลาย เช่น พริก ผักปลอดสารพิษ และยังมีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ไว้บริโภคเองโดยไม่ต้องหาซื้อพืชผักปลาที่ปนเปื้อนสารเคมีตามท้องตลาด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้บางส่วน ภายในสวนยังมีสระน้ำขนาดใหญ่เก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ทำให้ทุ่งนา พืชไร่พืชสวนเขียวขจี อากาศร่มรื่น เย็นสบาย น่าอยู่น่ามองเป็นอย่างมาก
คนในชุมชนดำรงชีพในลักษณะนี้ เกือบทุกหลังคาเรือน เพราะยึดอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรม รายได้หลักก็มาจากการทำการเกษตร วิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้ไม่ได้รับความยากลำบากแต่อย่างใด อีกทั้งเป็นชุมชนที่ผู้คนมีความสุขผู้สูงอายุมีสุขภาพเข็งแรง และท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากชาวบ้านในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ด้วยดีเสมอมา

อื่นๆ

เมนู