1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”หลักสูตร HS05 เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน บทความนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำเดือนตุลาคม 2564

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”หลักสูตร HS05 เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน บทความนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำเดือนตุลาคม 2564

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศหลักสูตร HS05
เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน
บทความนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำเดือนตุลาคม 2564

1.ดิฉันได้รับมอบหมายในการรับและออกเลขหนังสือราชการต่าง ๆ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ออกเลขหนังสือราชการเป็นหลักจะลงรับและออกเลขหนังสือราชการเป็นประจำทุกวัน จันทร์-ศุกร์ การออกเลขส่งเอกสารก่อนที่จะส่งเอกสารทุกครั้งต้องออกเลขก่อน เพื่อให้ทราบว่าเลขนี้ คือเรื่องอะไร ส่งมาจากที่ใด วันที่เท่าไหร่ เลขด่วนที่สุดหรือเลขธรรมดา ถึงจะส่งเอกสารได้ ส่วนการรับเลขหนังสือราชการ คือจัดพิมพ์เอกสารออกมาก่อน แล้วลงรับในระบบก่อน ซึ่งในระบบจะมีเลขที่ลงรับ ชื่อเรื่อง วันที่รับเลขให้เรียบร้อยแล้ว จึงส่งให้หัวหน้าพิจารณาแล้วก็ส่งรายงานให้นายอำเภอทราบเป็นลำดับต่อไป

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

2.ดิฉันได้ทำเอกสารส่งมอบงาน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ให้นักพัฒนาตำบลต้นแบบ (นพต.) เพื่อขอเบิกเงินเดือนประจำเดือนส่งจังหวัด

3.ดิฉันได้รับมอบหมายในการตัดแต่งรูปภาพผ้าไทย ซึ่งเลือกทำในโปรแกรม Photoshop เพราะดิฉันมีความถนัดในโปรแกรมนี้ เพื่อที่จะออกแบบและแต่งรูปรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้สวยงามเพื่อเชิญชวน ข้าราชการ กลุ่มผู้นำ กลุ่มสตรี และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่าน รวมสวมใส่ผ้าไทย (สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน) ตามมติ ครม.จังหวัด อย่างน้อยให้ใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีรายได้ และได้รับมอบหมายให้ดูแลเว็บไชต์ ช่อง Youtube และ Facebook ของสำนักงาน ซึ่งดิฉันรับผิดชอบในส่วนของเรื่องผ้าไทย และการตัดต่อวิดีโอทั้งหมดของสำนักงาน การรายงานข่าวผ้าไทยมีผลต่อคะแนน คือ 1 ข่าว เท่ากับ 1 คะแนน ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ (1-16) ดิฉันได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ในเดือนนี้ เนื่องด้วยมีงานเร่งหลายงานทำให้ไม่มีเวลาในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ ได้มากหนัก ซึ่งเดือนนี้มี 1 ข่าว ได้แก่ นางสาวปกิตตา นิคพยัคฆ์ และนางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ซึ่งดิฉันจะยกตัวอย่างการนำเสนอ ดังนี้

ตัวอย่าง – ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.หนองหงส์ นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ และนางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยข่าวโดย : สพอ.หนองหงส์ ภาพ  : นักพัฒนาดิจิทัล (นพร.)

4.ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บันทึกฐานข้อมูลรายชื่อสัมมาชีพตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง 3 ส่วน และดิฉันได้รับหน้าที่คีย์ข้อมูลทั้ง 3 ส่วน ในส่วนที่ 1 เป็นส่วนของแบบรายงานข้อมูลเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน มีทั้งหมด 45 คน ส่วนที่ 2เป็นส่วนของฐานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน และรายได้ มีทั้งหมด 180 คน และส่วนที่ 3 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมชน จังหวัดจำกัดให้มีอย่างน้อย 1 หมู่บ้าน

เพื่อสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพที่ฝึกอบรมประกอบไปด้วย เช่น อาชีพการทำกล้วยฉาบ การทำกะหรี่ปั๊บ และอาชีพการทำแหนมหมู ซึ่งสามารถนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านมาพัฒนาและแปรรูปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน

5.จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ มีผู้เข้ารวมประชุม 50 คน โดยดิฉันได้เป็นผู้ช่วยในการรับลงทะเบียน การจัดอาหารว่าง เตรียมอาหารกลางวัน และรับหน้าที่บันทึกรูปภาพในการประชุมครั้งนี้ การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร เกิดภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การประชุมครั้งนี้มีการมอบเมล็ดพืชผักสวนครัวให้กับผู้มาประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีนายอำเภอหนองหงส์ มารวมประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 กันยายน 2564

ภาพประกอบกิจกรรม

6.ศึกษาวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งในตอนนี้ดิฉันก็ได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม เรียบร้อยแล้ว แต่ดิฉันก็จะดูแลตัวเองและระวังตัวเองให้ปลอดภัยเหมือนเดิม หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ระมัดระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง เช่น ที่จับบน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่าง ๆ ก๊อกน้ำ ราวบันได ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า

และ 7. สนับสนุนงานอื่นๆ ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอหนองหงส์

ภาพการปฏิบัติงานอื่นๆ ในสำนักงานที่ว่าการอำเภอหนองหงส์

 

การปฏิบัติงานในส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการสนับสนุนการดำเนินงาน การลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การลงพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การเอามื้อสามัคคี การลงพื้นที่ประสานการตรวจรับแปลงพื้นที่ การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การเสริมความมั่งคงทางอาหาร การลงพื้นที่ในเดือนสิงหาคมในเขตพื้นที่อำเภอหนองหงส์ ด้วยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 นี้ ในพื้นที่อำเภอหนองมีคนติดโควิดจำนวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง และลดการพบปะ การลงพื้นที่กับครัวเรือน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันตัวเองเพราะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อหรือไม่ติดบ้าง จึงทำให้การลงพื้นในเดือนสิงหาคมนี้ไม่สะดวกและลงได้เป็นบ้างจุดเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องติดตามข่าวสารและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีโอกาสได้รับเชื้อหรือสัมผัสเชื้อจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานโดยไม่รู้ตัว และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมและการวางแผนการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไปและทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อส่วนรวม และกิจกรรมที่ดิฉันได้เข้าร่วมและรับผิดชอบในเดือนนี้ได้แก่

1.วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่สนับสนุน ตลาดประชารัฐยิ้มได้ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองหงส์

2.วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลงของนายคำพูน พรฆัง ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันติดตามการสนับสนุนและรับหน้าที่ในการเก็บภาพกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพประกอบการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

   

3.วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลงของนายสุบัน จำปามูล ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันติดตามการสนับสนุนและรับหน้าที่เป็นคนเก็บภาพบรรยากาศ การทำกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้

ภาพประกอบการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

4.วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน แปลงของนายนราธิป เพชรเสนา ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันติดตามการสนับสนุนและรับหน้าที่เป็นคนเก็บภาพบรรยากาศ การทำกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้

ภาพประกอบการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

5.วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่สนับสนุนกลุ่มสตรี ตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีกิจกรรมรวมกันคือการทำแหนมหมู และแหนมกระดูก เพื่อให้มีความรู้ มีวิชาติดตัวสามารถสร้างเป็นอาชีพให้ชาวบ้านมีรายได้ ดิฉันติดตามการสนับสนุนและรับหน้าที่เป็นคนเก็บภาพบรรยากาศ การทำกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้

ภาพประกอบการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

6.วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่สนับสนุนสมาชิกกลุ่มสตรี ตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีกิจกรรมรวมกันคือการฝึกทำน้ำพริกกากหมู ทำน้ำพริกเผากากหมู และการทำกล้วยฉาบ เพื่อให้มีความรู้ มีวิชาติดตัว มีอาชีพเสริม มีรายได้เลี้ยงตัวเอง ดิฉันได้ลงพื้นที่ติดตามการสนับสนุนและรับหน้าที่หลักเป็นคนเก็บภาพบรรยากาศ การทำกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ ดิฉันก็ได้มีส่วนรวมในการช่วยจัดเก็บสถานที่ และช่วยประสานงานจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเอกสารวิธีการทำเมนูต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น

ภาพประกอบการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

อื่นๆ

เมนู