1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. บทความนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำเดือนสิงหาคม 2564 “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”หลักสูตร HS05 เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน” 

บทความนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำเดือนสิงหาคม 2564 “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”หลักสูตร HS05 เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน” 

“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”หลักสูตร HS05

เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน” 

บทความนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 

ดิฉันนางสาวบุญทิวา บุตะเคียน ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยทำงานราชการในอำเภอหนองหงส์ ซึ่งทำงานในนามของมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (กพร) และถูกส่งมาทำงานในอำเภอหนองหงส์ผ่านพัฒนากรจังหวัดในตำแต่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร) การปฎิบัติงานส่วนที่แรก เป็นส่วนของการนำเข้าข้อมูล เป็นการปฎิบัติงานอยู่ในที่ว่าการอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ ซึ่งส่วนมากจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสาร ในเดือนสิงหาคม ดิฉันได้ปฏิบัติงานหลักๆ คือ

1. ดิฉันได้รับมอบหมายในการรับและออกเลขหนังสือราชการต่าง ๆ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ออกเลขหนังสือราชการเป็นหลักจะลงรับและออกเลขหนังสือราชการเป็นประจำทุกวัน จันทร์-ศุกร์ การออกเลขส่งเอกสารก่อนที่จะส่งเอกสารทุกครั้งต้องออกเลขก่อน เพื่อให้ทราบว่าเลขนี้ คือเรื่องอะไร ส่งมาจากที่ใด วันที่เท่าไหร่ เลขด่วนที่สุดหรือเลขธรรมดา ถึงจะส่งเอกสารได้ ส่วนการรับเลขหนังสือราชการ คือจัดพิมพ์เอกสารออกมาก่อน แล้วลงรับในระบบก่อน ซึ่งในระบบจะมีเลขที่ลงรับ ชื่อเรื่อง วันที่รับเลขให้ เสร็จแล้ว จึงส่งให้หัวหน้าพิจารณาแล้วก็ส่งรายงานให้นายอำเภอทราบเป็นลำดับต่อไป

ภาพประกอบการปฏิบัติงาน

2. ดิฉันได้แก้ไขและจัดเอกสารรายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”

3. ดิฉันได้รับมอบหมายในการตัดแต่งรูปภาพผ้าไทย ซึ่งเลือกทำในโปรแกรม Photoshop เพราะดิฉันถนัดในโปรแกรมนี้ เพื่อที่จะออกแบบและแต่งรูปรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้สวยงาม เพื่อเชิญชวน ข้าราชการ กลุ่มผู้นำ กลุ่มสตรี และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่าน รวมสวมใส่ผ้าไทย (สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน) ตามมติ ครม.จังหวัด อย่างน้อยให้ใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีรายได้ และได้รับมอบหมายให้ดูแลเว็บไชต์ ช่อง Youtube และ Facebook ของสำนักงาน ซึ่งดิฉันรับผิดชอบในส่วนของเรื่องผ้าไทย และการตัดต่อวิดีโอทั้งหมดของสำนักงาน การรายงานข่าวผ้าไทยมีผลต่อคะแนน 1 ข่าว เท่ากับ 1 คะแนน ซึ่งในเดือนสิงหาคมนี้(1-16) ดิฉันได้รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ในเดือนนี้ ไปแล้ว 5 คน 1) นางลำใย ภาษี สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์เขตอำเภอหนองหงส์ 2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้อำนวยการกอง พนักงานราชการ 3) นางสาวปกิตตา นิคพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 4) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง พนักงานราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี และ 5) นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ ซึ่งดิฉันจะยกตัวอย่างให้ดู 1 คนนะคะ

ตัวอย่าง – ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ – พช.หนองหงส์ นางลำใย ภาษี สมาชิกสภาจังหวัดบุรีรัมย์เขตอำเภอหนองหงส์  ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยข่าวโดย : สพอ.หนองหงส์ ภาพ  : นักพัฒนาดิจิทัล (นพร.)

ภาพประกอบการปฏิบัติงานรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ผไทย

ภาพตัวอย่างวิดีโอรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ ใน Youtube ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์

4. ดิฉันได้ทำเอกสารส่งมอบงาน ประจำเดือนสิงหาคมให้นักพัฒนาตำบลต้นแบบ (นพต.) เพื่อขอเบิกเงินเดือนประจำเดือนส่งจังหวัด

5. ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บันทึกฐานข้อมูลรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. โดยคณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 ให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูล จปฐ.เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ให้มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ.ทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนนำข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบทด้วย จปฐ.คือข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ

และ 6. คือสนับสนุนงานอื่นๆ ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอหนองหงส์

“ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีสารพันธุกรรมเป็นอาร์เอ็นเอ และมีเปลือกหุ้มด้านนอกที่ประกอบด้วยโปรตีนคลุมด้วยกลุ่มคาร์โบไฮเดรทเป็นปุ่มๆ (spikes) ยื่นออกไปจากอนุภาคไวรัส ทำให้เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จะเห็นเป็นเหมือนมงกุฎล้อมรอบ ซึ่งในภาษาลาติน Corona แปลว่า Crown หรือ มงกุฎ จึงเป็นที่มาของชื่อเชื้อไวรัสในกลุ่มนี้นั่นเอง โดยไวรัสโคโรนาถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่ก็เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งมนุษย์และสัตว์ โดยก่อให้เกิดโรคทั้งระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ซึ่งก่อนหน้านี้มีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกอยู่ตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่”

การปฏิบัติงานในส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการสนับสนุนการดำเนินงาน การลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การลงพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การเอามื้อสามัคคี การลงพื้นที่ประสานการตรวจรับแปลงพื้นที่ การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การเสริมความมั่งคงทางอาหาร การลงพื้นที่ในเดือนสิงหาคมในเขตพื้นที่อำเภอหนองหงส์ ด้วยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 นี้ ในพื้นที่อำเภอหนองมีคนติดโควิดจำนวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง และลดการพบปะ การลงพื้นที่กับครัวเรือน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันตัวเองเพราะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อหรือไม่ติดบ้าง จึงทำให้การลงพื้นในเดือนสิงหาคมนี้ไม่สะดวกและลงได้เป็นบ้างจุดเท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องติดตามข่าวสารและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีโอกาสได้รับเชื้อหรือสัมผัสเชื้อจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานโดยไม่รู้ตัว และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมและการวางแผนการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่อไปและทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อส่วนรวม และกิจกรรมที่ดิฉันได้เข้าร่วมและรับผิดชอบในเดือนนี้ได้แก่

1. วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่สนับสนุน ตลาดประชารัฐยิ้มได้ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองหงส์

2. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ปล่อยปลาให้กับปลัดอำหนองหงส์ พื้นที่แปลง โคก หนอง นา ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ดิฉันติดตามการสนับสนุนและรับหน้าที่ในการเก็บภาพกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพประกอบการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

   

3. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เอามื้อสามัคคี ณ แปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชน นายดุสิต ขุนนามวงษ์ หมู่ 7 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ เก็บถั่วเขียว และรับหน้าที่เป็นคนเก็บภาพบรรยากาศ การทำกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพประกอบการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

4. วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่กิจกรรมสาธิตการทำน้ำนิยาม 5 น้ำสมุนไพร 7 ชนิด สเปรย์แมงลักคาป้องกันโควิด ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้ช่วยยกของ ช่วยประสานงานในการทำน้ำสมุนไพร

5. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มกลุ่มพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดิฉันนางสาวบุญทิวา บุตะเคียน กพร. ได้ลงพื้นที่ติดตามตามการพักชำระหนี้ไปกับ นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ซึ่งดิฉันทำหน้าที่ช่วยประสานงาน จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการพักชำระหนี้ และทำหน้าที่ในการเก็บรูปภาพ ณ ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งหลังจากกลับจากการพักชำระหนี้ ได้ลงพื้นที่สนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัว และได้กลับมาดำนาที่แปลงโคกหนองนาพัฒนานาชุมชนหลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์

ภาพประกอบการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

“โครงการโคก หนอง นา โมเดล เป็นการสร้าง ความมั่นคง ในแหล่งทำกินด้านการเกษตร เลี้ยงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง การพัฒนาดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ ให้ลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยปรับปรุงพื้นที่รองรับ ฝนธรรมชาติ และการเชื่อมโยงวงจรชีวิต พืช สัตว์ ให้เดินทางร่วมกันได้ ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ ได้เริ่มเข้ามาเรียนรู้และยอมรับว่าหลักการพัฒนานี้เปิดกว้าง ไม่ได้เจาะจงเฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการเกษตรหรือเกษตรกรแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเรื่องของความพอเพียง ความพอดี เป็นเรื่องวิวัฒนาการของการนำปรัชญาไปใช้กับสิ่งใดๆ ตั้งแต่ระดับที่ย่อยที่สุด คือ ระดับของตัวบุคคล ครอบครัว การเป็นอยู่ของชุมชนไปจนถึงการประกอบอาชีพของประชาชนและการทำธุรกิจของภาคเอกชน การบริหารจัดการหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ เมื่อปี 2561 กรมพัฒนาที่ดิน มีแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล จำนวนประมาณ 40 แบบไว้แจกจ่ายประชาชน ทั้ง 40 แบบ เป็นโมเดลต้นแบบสำหรับที่ดินขนาดแบบ 3 ไร่ 5 ไร่ หรือ 10-15 ไร่ ที่เป็นโมเดลพื้นที่ขนาดเล็ก โครงการโคกหนองนา ยังจัดสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 จำนวน 39,084 ราย ในเรือนจำ 137 แห่ง ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0409.2/ว 2251 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประสานความร่วมมือโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ตามแผนบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรม โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้พ้นโทษได้นำความรู้ที่ใช้ในการอบรมไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษ และสนับสนุนให้ผู้พ้นโทษ เข้าถึงภารกิจขั้นพื้นฐานของรัฐ หรือบริการสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพิ่มคือ กลุ่มเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)”

อื่นๆ

เมนู