บทความประจำเดือน กันยายน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้านางสาวสุภารัตน์ สุรพัฒน์พิศิษฐ์ ประเภทนักศึกษา ในตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมลายยกขิด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยังยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ตำบลเมืองแฝกเป็นส่วนหนึ่งใน 17 ตำบลของอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลาย  ประมาณ 25  กิโลเมตร ตามทาง รพช. สายลำปลายมาศ-คูเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์( ตามแผนที่แนบ) และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลคูเมือง  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลทะเมนชัย   อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลพระคู   อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลโคกสะอาด   อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลเมืองแฝกพื้นที่ทั้งหมด 40,994ไร่ หรือประมาณ 65.56 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเมืองแฝกเป็นที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ โดย จะมีที่ดินสูง ๆ ต่ำ ๆ ทั้งตำบล มีหนองสาธารณะและมีคลองชลประทานผ่านแต่คลองชลประทานไม่มีน้ำในฤดูแล้ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่และเลี้ยงสัตว์

การปกครอง

การปกครองตำบลเมืองแฝก แบ่งการปกครองเป็น 17  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  1   บ้านเมืองแฝก                                 หมู่ที่ 10 บ้านหนองใหญ่

หมู่ที่ 2    บ้านหนองครก                                หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ล้อม

หมู่ที่ 3    บ้านหนองเก้าข่า                              หมู่ที่ 12 บ้านหนองนกเขียน

หมู่ที่ 4    บ้านหนองแวง                                 หมู่ที่ 13 บ้านสระบัว

หมู่ที่ 5    บ้านหนองสองห้อง                           หมู่ที่ 14 บ้านหนองตาด

หมู่ที่ 6   บ้านหนองขุนปราบ                            หมู่ที่ 15 บ้านเมืองไผ่

หมู่ที่ 7    บ้านตูบช้าง                                    หมู่ที่ 16 บ้านโคกสว่าง

หมู่ที่ 8    บ้านหนองเม็ก                                 หมู่ที่ 17 บ้านหนองขุนปราบน้อย

หมู่ที่ 9    บ้านห้วยมะไฟ

ประชากร

ตำบลเมืองแฝกมีประชากรทั้งสิ้น 10,124 คน แยกเป็น  ชาย 5,025 คน    หญิง 5,099 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 155 คน/ตารางกิโลเมตร มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งตำบล จำนวน 7,335 คนแยกเป็น ชาย 3,627 คน หญิง 3,708 คน สามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

 

การเกษตร

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลเมืองแฝกเอื้อต่อการเกษตรคือ การทำนาข้าวซึ่งข้าวที่ชาวบ้านในตำบลเมืองแฝกส่วนใหญ่นิยมปลูกคือ ข้าวหอมมะลิ  นอกจากนี้ยังนิยมทำไร่อ้อยเพื่อการจำหน่ายอีกด้วย

ปศุสัตว์

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประชาชนในตำบลประกอบอาชีพทำนาทำไร่เป็นอาชีพหลัก  การเลี้ยงสัตว์จึงมีไม่มากนัก  จะมีการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ สัตว์ที่เลี้ยงมี โค กระบือ  สุกร  เป็ด ไก่  เป็นต้น

อุตสาหกรรม

เนื่องจากตัวอำเภอที่ตำบลเมืองแฝกตั้งอยู่ คืออำเภอลำปลายมาศ เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตร มีเพียงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 1 แห่ง แต่ในตำบลเมืองแฝกมีธุรกิจสำหรับครัวเรือน คือโรงสีข้าวขนาดเล็ก  จำนวน  66  แห่ง

แรงงาน

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา แรงงานส่วนมากขาดความรู้ทักษะอีกทั้งไม่มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริม ดังนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพเข้าไปทำงานในต่างจังหวัด เช่นกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ทำให้ตำบลไม่มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ

การพาณิชย์และการบริการ

เนื่องจากที่ตั้งของตำบลอยู่ไกลจากอำเภอมาก และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 32 กิโลเมตร ดังนั้นจึงเป็นผลให้การพาณิชย์และการบริการในเขตของตำบลมีไม่มากจะมีก็เพียงแต่ร้านเล็กๆ ซึ่งค้าขายสินค้าเล็กๆ น้อยๆ เนื่องจากชาวบ้านมักจะนิยมไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญจากห้างสรรพสินค้าในตัวจังหวัด

ทรัพยากรดิน

สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย

ทรัพยากรน้ำ

มีลำห้วย 1 สาย คือ ตลาด ซึ่งมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร

ทรัพยากรป่าไม้

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มากในตำบลเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทำนา จึงทำให้พื้นที่ในตำบลไม่มีทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญ แต่จะมีไม้บางชนิดเช่น ยูคาลิปตัส  ยางพารา ซึ่งราษฏรปลูกไว้เพื่อใช้ประโยชน์

 

การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลเมืองแฝกที่เป็นสถานที่นิยม นั่นคือ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ เป็นทั้งที่พักและที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ที่พักบ้านสวนอิ่มอรุณ

Café บ้านสวน

น้ำตกจำลอง

สถานที่ปฏิบัติธรรม

สถานที่จัดงานทั่วไป

อื่นๆ

เมนู