ปัญหาภัยแล้งใน หมู่บ้านหนองนกเขียน ต.เมืองแฝก อ.ลำปายมาศ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพรพรรณ สงคราม กลุ่มประชาชน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจ หมู่บ้านหนองนกเขียน หมู่12 และบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่11 จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของชาวบ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่12 ข้าพเจ้าได้พบกับปัญหาภัยแล้ง และปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง ข้าพเจ้าจึงได้สนใจที่จะนำเรื่องราวของภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคมาเขียนบทความในครั้งนี้

  มีการให้คำจำกัดความของภัยแล้งไว้มากมายแต่โดยรวมแล้วมีความหมายใกล้เคียงกัน ซึ่งหมายถึงภัยธรรมชาติอันเกิดจากการมีฝนตกน้อยหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นสาเหตุให้พืชพรรณต่างๆได้รับผลกระทบทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตผลผลิตไม่สมบูรณ์เกิดความเสียหายทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ภัยแล้งเป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้นทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก

จากการที่ข้าพเจ้าได้สอบถามประชาชนในบ้านหนองนกเขียน หมู่12 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีหลายครัวเรือนที่เดือดร้อนในเรื่องของการขาดแคลนน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง สาเหตุเกิดจากหลายๆปัจจัย เช่น สระน้ำที่จ่ายน้ำไปยังครัวเรือนในหมู่บ้าน มีขนาดสระที่ไม่ใหญ่มากนัก ทำให้กักเก็บน้ำได้ไม่มากในช่วงฤดูฝน และสระน้ำมีความตื้นเขิน ประชาชนในหมู่บ้านใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือย เป็นต้น ซึ่งสาเหตุทั้งหมดนี่ เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง

ในขณะเดียวกันทางกลุ่มผู้นำหมู่บ้านร่วมกับประชาชนใบ้านหนองนกเขียน หมู่12 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันภัยแล้งที่จะมาถึงในฤดูแล้งปีนี้ หาแนวทางป้องกันการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของชุมชน โดยมีข้อสรุปและขอความร่วมมือจากทุกคนในหมู่บ้าน ให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงมาตรการเบื้องต้นที่จะช่วยให้มีน้ำเหลือใช้ในการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้อย่างไม่ขาดแคลน

 

อื่นๆ

เมนู