“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


     สวัสดีครับ กระผมนายพงศธร ประสีระเตสัง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 : การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กระผมขออนุญาตรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

     เมื่อวันที่ 20 – 24 เดือน มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กระผมและทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Hackathon 2021 ประจำตำบลเมืองแฝก ชื่อทีม SMF (Silk Muang Fak) หรือไหมเมืองแฝก ซึ่งมีสมาชิกในทีมทั้งหมด 6 คน คือ 1.นายพงศธร ประสีระเตสัง, 2.นายสุรศักดิ์ โต่นวุธ, 3.นางสาวเจนสุฎารัตน์ สาวิสัย, 4.นางสาวเจนจิรา โจนประโคน, 5.นางสาวสุภารัตน์ สุรพัฒน์พิศิษฐ์, และ 6.นายวิษณุกรณ์ บุ้งทอง ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว   โดยทางทีมผู้เข้าแข่งขันอยากสื่อให้เห็นถึงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมลายขิดยกดอกให้คนในชุมชนมีรายได้ที่นอกเหนือจากการทำการเกษตร ไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านหรือไปทำงานต่างจังหวัดก็สามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ และสุดท้ายคนในชุมชนมีวิชาความรู้ติดตัวและสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกัน ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง และที่สำคัญคือได้อยู่ดูแลครอบครัว

     เมื่อวันที่ 19 เดือนมิถุนายน  2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. ที่ผ่านมา กระผมได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยทางโครงการ U2T ได้มอบหมายภารกิจพิเศษให้จัดกิจกรรม “U2T COVID-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก บ้านสระบัว ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางจุฑามาศ ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก เป็นประธานในพิธี และยังเล่าถึงประสบการณ์การฉีดวัคซีนของตนเองให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนในพื้นที่ โดยทีมผู้ปฏิบัติงานและคณาจารย์ประจำตำบลร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของแต่ละหมู่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเมืองแฝก และเชิญวิทยากรซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในตำบลเมืองแฝกมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย การดำเนินกิจกรรม “U2T COVID-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเขตปลอดโควิดในพื้นที่ส่วนรวมที่ชาวบ้านใช้ทำประโยชน์ร่วมกัน และการรณรงค์ให้คนในพื้นที่ตำบลเมืองแฝกได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย ทั้งนี้ ทีมผู้ปฏิบัติงานและคณาจารย์ประจำตำบลได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม คือ

     1. กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ โดยพยาบาลวิชาชีพเป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน การดูแลสุขภาพของตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค การเตรียมตัว เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการปฏิบัติตนหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้ว ทั้งนี้ยังได้สอนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้จักวิธีการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี และสอนการล้างมืออย่างถูกวิธีเพื่อการสร้างเสริมสุขอนามัยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อและแนะนำคนในชุมชน ทั้งนี้คุณอรรถพล เลี้ยงผ่องพรรณ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก และคุณอุษา สกุลสุขเลิศ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ได้เล่าเรื่องราวและประสบการณ์ในการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในวัคซีนที่เราได้รับถึงแม้ว่าประสิทธิภาพจะไม่เต็ม 100% แต่ก็เพื่อการป้องกันตนเองและผู้อื่นให้มีความปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกัน

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี

การเลือกหน้ากาก

          การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่สู่ผู้อื่นและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของตัวเราเองได้ โดยมีวิธีการเลือกใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ดังนี้

          หน้ากากอนามัย ควรเลือกใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical Mask) ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน้ากากอนามัยชนิดทั่วไป (Non-Medical Mask) ซึ่งประกอบด้วย 3 ชั้น ไม่มีกลิ่นฉุนหรือรอยเปื้อน ไม่มีรอยฉีก ขาดหรือส่วนใดหลุดออกจากหน้ากาก ควรเลือกสีอ่อนเพื่อช่วยให้สังเกตเห็นรอยเปื้อนหรือคราบสกปรก นอกจากนี้ ควรสังเกตวันหมดอายุของหน้ากากด้วย

          หน้ากากผ้า ควรเลือกหน้ากากที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าสาลูเนื้อแน่น เย็บซ้อนกันอย่างน้อย 2 ชั้นขึ้นไป และขนาดต้องเหมาะกับใบหน้า

วิธีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

          ขั้นตอนและวิธีการสวมหน้ากาก ดังนี้

          1.ล้างมือก่อนสวมหน้ากาก โดยล้างด้วยสบู่และน้ำนาน 40-60 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์นาน 20-30 วินาที

          2.สำรวจความเรียบร้อย ไม่ควรมีรอยฉีกขาด คราบสกปรกหรือผ่านการใช้งานแล้ว

          3.หาส่วนด้านบนของหน้ากากซึ่งปกติมักจะมีแถบลวดอยู่

          4.หาด้านในของหน้ากากโดยส่วนใหญ่มักจะมีสีอ่อน แล้วหันด้านที่มีสีเขียวเข้มหรือบานพับคว่ำไว้ด้านนอก หรือหันด้านที่มีบานพับหงายเข้าหาใบหน้า

          5.ดึงสายรัดทั้งสองข้างคล้องหู

          6.กดแถบลวดให้แนบสันจมูก

          7.ดึงหน้ากากให้คลุมจมูกและใต้คาง

          เมื่อสวมหน้ากากแล้ว ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ากาก และเมื่อถอดหน้ากากหรือสัมผัสหน้ากากโดยไม่ตั้งใจ ให้ใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 70% หรือทำความสะอาดมือด้วยสบู่และน้ำหากมีคราบสกปรกติดที่มือ

          ควรเปลี่ยนหน้ากากทุก 6-8 ชั่วโมง หรือเมื่อหน้ากากเปียกชื้น สกปรก หรือเมื่อออกจากสถานณ์ที่แออัด

          ไม่ควรใช้หน้ากากซ้ำ โดยหน้ากากอนามัยควรใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ส่วนหน้ากากให้ซักด้วยน้ำยาซักผ้าเด็กหรือน้ำสบู่อ่อน หรือซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแต่ไม่ควรแช่ทิ้งไว้ แล้วตากแดดให้แห้งเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

          หลังจากถอดหน้ากากอนามัยแล้ว ให้ทิ้งด้วยวิธีตามที่กพหนดโดยทันที และล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์

การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

          1.ถอดหน้ากาก ให้จับสายรัดและถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง พับหน้ากากอนามัยส่วนที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านใน เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากน้ำมูกหรือน้ำลายแพร่กระจายและไม่ควรสัมผัสตัวหน้ากาก

          2.ม้วนหน้ากากใส่ถุงที่ปิดสนิท และทิ้งในถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิด จากนั้นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์

          กรณีเป็นผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างรอเตียงของโรงพยาบาล หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวให้นำหน้ากากใส่ถุงแล้วราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ มัดปากถุง ซ้อนอีกถุง มัดปิดให้สนิทแล้วทิ้งขยะ (ที่มา -กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 17 พฤษภาคม 2564)

(ภาพประกอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม)

7 ขั้นตอนล้างมือให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค (ที่มา -โรงพยาบาลน้ำยืน)

     การล้างมือแบบเอามือผ่านน้ำใครๆ ก็ทำได้ แต่คุณรู้ไหมว่าการล้างมือให้สะอาดหมดจด จนปราศจากเชื้อโรคได้นั้น ต้องทำตามวิธีที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอนต่อไปนี้

          1.ฝ่ามือถูฝ่ามือ เริ่มต้นการล้างมือง่ายๆ ด้วยการถูสบู่ขึ้นมาเล็กน้อยพอขึ้นฟอง ก่อนนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและถูให้ทั่ว จนรู้สึกสะอาด
          2.ฝ่ามือถูหลังมือ ปาดฟองสบู่มาที่หลังมือ แล้วล้างมือต่อโดยการใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วให้สะอาด จากนั้นสลับข้าง วิธีนี้จะทำให้ฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือที่เรามักลืมกันไป
          3.ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้ว พลิกมือกลับมาประกบกัน ก่อนจะล้างมือให้สะอาดด้วยการถูซอกนิ้วด้วยสบู่ให้สะอาดหมดจด

          4.ฝ่ามือขัดหลังนิ้ว กำกำปั้นข้างหนึ่งขึ้นล้างมือต่อ โดยใช้ฝ่ามืออีกข้างหนึ่งขัดบริเวณหลังนิ้ว สลับข้างทำแบบเดียวกันจนรู้สึกว่ามือสะอาด
          5.ถูนิ้วหัวแม่โป้ง กางนิ้วหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบแล้วหมุนวนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม ทำให้สะอาดทั้งสองด้าน
          6.ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้ว แบมือข้างหนึ่ง แล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างขัดฟองสบู่ตามแนวขวางจนทั่ว แล้วสลับข้างทำวิธีเดียวกัน
          7.ถูรอบข้อมือ กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง แล้วถูวนไปรอบๆ จากนั้นเปลี่ยนข้าง ทำเช่นเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้ข้อมือสะอาด

(ภาพประกอบ: กระทรวงสาธารณสุข)

  1. กิจกรรมการผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือและบรรจุหน้ากากอนามัย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมมือกันผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ขึ้นมาและบรรจุหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่คนในชุมชนต่อไป กิจกรรมนี้สามารถทีจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือหรือวัตถุที่สัมผัส และหน้ากากอนามัยที่จำเป็นต้องใช้ตลอดเวลาขณะที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

7 ขั้นตอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค (ที่มา -THE STANDARD)

          สำหรับคนที่หาซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ไม่ได้ เราได้ขอคำแนะนำจาก อภิรดี หิรัญรามเดช / R&D Director จาก Divana Group และ นพ.ไผท สิงห์คำ แพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ช่วยสาธิตวิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาใช้ 

  • ขั้นตอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค

1.เทเอทิลแอลกอฮอล์ 95% ลงภาชนะ ปริมาณ 85 มิลลิลิตร

2.เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตามลงไป

3.เติมกลีเซอรีน 98% ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ตามลงไป

4.เติมน้ำมันหอมระเหย / สารแต่งกลิ่น 2-3 หยด

5.เติมน้ำกลั่นหรือน้ำ RO ลงไปให้ครบ 100 มิลลิลิตร พอดี 

6.คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

7.บรรจุใส่ขวดสเปรย์

          เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือและบรรจุหน้ากากอนามัยเพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายให้คนในชุมชนเสร็จแล้วก็จะถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกได้เตรียมไว้ให้

          3. กิจกรรมการเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามแนวทางของการจัดกิจกรรม “U2T COVID-19 Week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” เพื่อให้การเชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนไปร่วมรับการฉีดวัคซีน  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและป้องกันความปลอดภัยให้กับคนรอบข้าง

อื่นๆ

เมนู