1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน วันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน วันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวสิริมา กะตะศรีลา ประเภทนักศึกษา ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ วันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองขุนปราบ และบ้านหนองขุนปราบน้อย  ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ แบบฟอร์ม 01:แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02:แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 และแบบฟอร์ม 06:การสำรวจที่พักอาศัย สำรวจโรงเรียน สำรวจศาสนสถาน และสำรวจตลาดในชุมชน ให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

จากการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าในแต่ละครัวเรือนมีการประกอบอาชีพหลักๆ ได้แก่ การทำนา การปลูกมันสำปะหลัง และอาชีพเสริมคือ ค้าขาย และรับจ้าง รายได้ต่อปีจากการขายข้าวอยู่ที่ประมาณ 50,000-60,000 บาท และยังพบปัญหามากมายในการทำนาคือ 1)ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง 2)ขาดทุนจากการขายข้าว 3)ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเยอะ 4)การจ้างเกี่ยวข้าวในแต่ละไร่มีราคาแพง 5)ปัญหาศัตรูพืช จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้ทราบถึงผลกระทบจากโควิด 19 ที่แต่ละครัวเรือนได้พบคือ 1)รายได้ลดลงและไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 2)ค้าขายลำบาก นอกจากนี้ยังพบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองขุนปราบ และบ้านหนองขุนปราบน้อย  ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการป้องกันโควิด 19 ด้วยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และมีเจลแอลกอฮอล์สำหรับป้องกันโควิด 19 เป็นอย่างดี

การปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้ทราบถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ปัญหาต่างๆและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิด 19 ของแต่ละครัวเรือนในชุมชน รวมไปถึงการป้องกันโควิด 19 อีกด้วย

รูปภาพการปฏิบัติงาน

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู