ข้าพเจ้า นางสาววิลาวรรณ คณะรัมย์ ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำแหน่ง กพร. อำเภอหนองหงส์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายงานให้ลงพื้นที่โรงเรียนไทรออ ตำบลเสาเดียว,บ้านโนนงิ้ว ตำบลห้วยหิน,บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยหิน,บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี,บ้านหนองตาเรียบ ตำบลไทยสามัคคี,บ้านขามใหญ่พัฒนา ตำบลไทยสามัคคี

บทบาทโครงการโคกหนอนาโมเดล โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต New Normal มหาดไทย เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ข้าพเจ้า ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564ได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านไทรออ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาแปลงสาธิตโคกหนองนาโมเดล ร่วมกับคณะครู นักเรียนและทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่กับทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ลงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านขามใหญ่พัฒนา ตำบลไทยสามัคคี วันที่ 9 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ศึกษากับทีมงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามมาตรฐานโคกหนองนาโมเดลที่บ้านโนนงิ้ว ตำบลห้วยหิน, บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยหิน, บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี รายละเอียดงาน จับพิกัดแปลงนา วัดพื้นที่แปลงนาเพื่อที่จะทำโคกหนองนาโมเดล และได้รับมอบหมายให้ทำงานเกี่ยวกับเก็บข้อมูลรายชื่อสาชิกโคกหนองนาโมเดลแต่ละตำบล

การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นทุกคนร่วมมือกันทุกฝ่าย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจสามัคคีในการทำงานทั้งชุมชน ชาวบ้าน คณะครู คณะทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์จึงทำให้งานที่กล่าวมาดั่งกล่าวลุล่วงไปได้ด้วยดี

รูปภาพประกอบการทำงาน

ศึกษาแปลงสาธิตโคกหนองนาโมเดลโรงเรียนบ้านไทรออ ตำบลเสาเดียว

 

 

 

 

 

 

 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านขามใหญ่พัฒนา ตำบลไทยสามัคคี

            

           

ศึกษากับทีมงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามมาตรฐานโคกหนองนาโมเดลที่ บ้านโนนงิ้ว ตำบลห้วยหิน, บ้านโคกล่าม ตำบลห้วยหิน, บ้านหนองสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี

             

               

               

 

อื่นๆ

เมนู