1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้านางสาวสุภารัตน์ สุรพัฒน์พิศิษฐ์ ประเภทนักศึกษา ในตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมลายยกขิด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยังยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (COVID 19) ของประชากรบ้านหนองสองห้อง บ้านหนองขุนปราบ และบ้านหนองขุนปราบน้อย ได้ไปลงพื้นที่ทั้ง3หมู่บ้านเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน แบบฟอร์ม (01) : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนให้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  แบบฟอร์ม (02) : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 และยังได้มีการเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม 06 คือการสำรวจที่พักอาศัย สำรวจโรงเรียน สำรวจศาสนสถาน และสำรวจตลาดในชุมชน จากการลงสำรวจข้อมูลพบว่าชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำนา บางส่วนทอผ้าไหมอยู่ที่บ้าน  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่มีงานทำที่มั่นคง  จึงมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ ส่วนเรื่องมาตรการโควิด ชาวบ้านรู้และปฎิบัติตามสาธารณสุขเป็นอย่างดี  ในส่วนโรงเรียน โรงเรียนมีบริการเจลแอลกอฮอล์ให้สำหรับครู บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนทุกคน   มีการใส่หน้ากากอนามัย การลงพื้นที่ครั้งที่ 2นี้ ชาวบ้านยังให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู