1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมลายยกขิด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยังยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมลายยกขิด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยังยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

บทความประจำเดือน มิถุนายน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้านางสาวสุภารัตน์ สุรพัฒน์พิศิษฐ์ ประเภทนักศึกษา ในตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมลายยกขิด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยังยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดประชุมอบรมโครงการ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ชั้น 2 อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื้อหาในการประชุมเกี่ยวกับการทอผ้าและการตัดต่อวิดีโอ จากนั้นอาจารย์ได้มีการนัดหมายงาน คือ การไปปลูกป่า

เมื่อวันที่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมคณะทำงานตำบลเมืองแฝก ได้ไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานเปิดงานเสวนาปลูกป่าชุมชน โครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะ วันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโดย กลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม 3 หนองได้แก่ หนองกง หนองยายพิมพ์ หนองโสน เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ พร้อมเครือข่าย นักศึกษาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยยึดมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี อสม.คอยวัดอุณภูมิ แจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแก่ผู้ร่วมงาน

การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 22 ไร่หลังโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ การจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ”ปลูกป่า สร้างคุณค่าให้แผ่นดิน” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เจ้าคณะตำบลหนองกง, พ่อคำเดื่อง ภาษี ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่, ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน, นายเดช สวัสดิ์พูน กำนันตำบลหนองยายพิมพ์, นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์, อาจารย์ไพรัตน์ ชื่นศรี ผอ.ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์, นายคำนึง เจริญศิริ เจ้าของ“สวนป่าคืนถิ่น” และ นายพิชาญ ดัดตนรัมย์ หรือช่างดำอินดี้ นางมนัญญา ม่วงสมมุข ผู้ประกาศและรายงานข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินรายการเสวนา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ทำไมชุมชนต้องปลูกป่า ป่าชุมชนคืออะไร ต้นไม้ชนิดใดที่ควรนำมาปลูกเพื่อสร้างป่า สร้างรายได้ ใครที่ควรจะเข้ามามีบทบาทในการสร้างป่าชุมชน ปลูกต้นไม้แล้วได้อะไร วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้ป่าอยู่คู่ชุมชน แนวทางการขยายเครือข่ายเพื่อสร้างป่าเพิ่มในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก และการปลูกป่าจะสร้างคุณค่าสู่เเผ่นดินได้อย่างไร เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมเวทีร่วมแลกเปลี่ยนกันหลากหลาย พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย ประธานกลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน กล่าวว่า การปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าในบริเวณโรงเรียนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกในการรักต้นไม้ ประชาชนทั้ง 3 อบต.จะร่วมดูแลบำรุงรักษา ซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ มีชุมชนอยู่ล้อมรอบจะได้ใช้ประโยชน์จากป่า นักเรียนได้เรียนรู้พรรณไม้จากป่าและเรียนรู้ว่าป่าให้ประโยชน์อย่างไร โดยการปลูกป่าที่โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ได้ปลูกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ต้นไม้ที่ปลูกได้จากการบริจาคของเครือข่ายปราชญ์ฯและพี่น้องประชาชน ได้แก่ ไผ่ซางหม่น 320 ต้น ต้นพะยูง มะค่า สัก ยางนา ตะเคียน ประดู่ ต้นสาละ เป็นต้น                      ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ทุกส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ทำให้กิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู