1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หลักสูตร HS05 – การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หลักสูตร HS05 – การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้านางสาวสุปรียา จิตตำนาน ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในวันที่ 15 -16 เมษายน พ.ศ. 2564  ณ บ้านหนองสองห้อง บ้านหนองขุนปราบ และบ้านหนองขุนปราบน้อย

การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ตามแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน(แบบฟอร์ม 01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19แบบฟอร์ม 02 และแบบฟอร์มการสำรวจที่พักอาศัย สำรวจโรงเรียน สำรวจศาสนสถาน และสำรวจตลาดในชุมชน แบบฟอร์ม 06) เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น 

            จากการลงสำรวจข้อมูล แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01) พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และว่างงาน โดยส่วนมากจะประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอเมืองแฝก มีรายได้ประมาณ 5,000-6,000 บาท
            จากการลงสำรวจข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 (แบบฟอร์ม 02) พบว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบนี้ ทำให้ชาวบ้านตื่นตระหนกตกใจ และกลัวกันมากขึ้น มีการรวมตัวกันน้อยลง เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คน เช่น งานบวช งานแต่งงานชาวบ้านจะมีการป้องกันโดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ชาวบ้านมีการระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น พยายามลดการออกไปข้างนอก ส่วนมากจะอยู่บ้านและที่สำคัญการระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ เช่น ขาดรายได้ ว่างงานมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่เพียงพอ และเป็นปัญหาหลักของชาวบ้าน

 จากการลงสำรวจข้อมูล แบบฟอร์มการสำรวจที่พักอาศัย สำรวจโรงเรียน สำรวจศาสนสถาน และสำรวจตลาดในชุมชน (แบบฟอร์ม 06) พบว่า ชาวบ้านมีการปรุงอาหารสุกใหม่ แต่มีการใช้ของร่วมกัน เช่นแก้วน้ำ ช้อน เมื่อออกไปข้างนอกมีการสวมหน้ากากอนามัย มีการคัดกรองในจุดต่าง ๆ เช่น โรงเรียน

อื่นๆ

เมนู