1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                                                บทความประจำเดือน มีนาคม 2564
กลุ่มหลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                               (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
         ดิฉันนางสาวโสรญา หนองหาญ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 11 อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 2 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19
กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก 
       ในช่วงวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 ทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 1 หมู่บ้านคือได้แก่ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 11 อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 443 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่นๆ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 1 หมู่บ้าน หนองไผ่ล้อม 
       ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ไก่ การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
       ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี คนในชุมชนมีอัธยาศัยดี มีการถามสารทุกข์สุขดิบเสมือนบุตรหลานของตนเอง นอกจากจะให้ข้อมูลแล้วยังนำพาผู้สอบถามเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าและอุตสาหกรรมในครัวเรือนด้วยในการเช่น การเพาะเห็ดนางฟ้าซึ่งเป็น เป็นการหารายได้เสริมของคนในชุมชนเพื่อที่จะนำไป ประกอบอาหารรวมถึงยังสามารถนำไปขายสู่ตลาดชุมชนรักสัทธาบ้านหนองเก้าข่า ของตำบลเมืองแฝก และยังมีการทอผ้าไหม การเลี้ยงจิ้งหรีด และการทอเสื่อ ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความราบรื่นได้รับข้อมูลที่สมบรูณ์และครบถ้วนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วในชุมชนแห่งนี้มีหลากหลายกิจกรรมให้เรียนรู้และพัฒนาต่อยอดได้ไม่สิ้นสุด ทุกคนในชุมชนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำเนื่องจากแต่ละชุมชนยังไม่มีน้ำประปาเป็นของหมู่บ้าน ยังคงใช้น้ำบาดาลทำให้น้ำไม่สะอาดต่อการใช้อุปโภคและบริโภคนอกจากนี้ชุมชนยังประสบปัญหา ภัยแล้ง ซึ่งส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพ ทำนาได้ผลผลิตไม่ดี ทำให้รายได้ไม่ดีและไม่คุ้มทุนการทำนา รวมไปถึงปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นปัญหาของชุมชนส่วนใหญ่การไม่มีไฟฟ้าตามถนนหนทางต่างๆ เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งนำมาในเรื่องของความยากลำบากไม่ปลอดภัยในเวลากลางคืน ในส่วนของการแก้ไขและพัฒนา อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชนและประชากรในหมู่บ้าน ร่วมกันแก้ไขต่อไป

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
        ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 11 รู้เกี่ยวกับโรคระบาดแต่ไม่รู้ถึงวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิค-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การกินอาหาร วิธีการล้างมือ การออกจากพื้นที่เสี่ยง การเว้นระยะห่าง ทำให้คนในชุมชนตื่นตระหนกในช่วงแรกที่มีโรคระบาดเข้ามาในจังหวัดส่งผลต่อการดำเนินชีวิต อาทิ การประกอบอาชีพค้าขายการเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ของคนในชุมชน
ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา
        ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรกๆปัญหาที่พบเจอในขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้น คือ ประชาชน ชาวบ้านได้ออกไปประกอบอาชีพประจำวัน จึงมีข้อมูลครัวเรือนที่ตกสำรวจในครั้งนี้อยู่บ้าง อย่างไรก็ตามดิฉันได้ดำเนินงานประจำเดือนมีนาคมที่ทางส่วนกลางได้มอบหมาย สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่
ได้เรียนรู้การทำงานกับชุมชนและการทำงานเป็นทีม อย่างอดทน ยาวนานและ 
ได้ทราบถึงปัญหาของชาวบ้านในตำบล

อื่นๆ

เมนู