ข้าพเจ้า นางสาวปภัสรา ศรีวาลี ประเภท บัณฑิตจบใหม่  ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 11  เดือนกุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 9 บ้านห้วยมะไฟ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านห้วยมะไฟ (หมู่9) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่  บ้านห้วยมะไฟ (หมู่9) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้จากการทำนา ทำไร่ เช่น ปลูกข้าว ปลูกอ้อย และมีครัวเรือนบางส่วนที่ปลูกพืชผักไว้กินเองภายในครัวเรือน ซึ่งคนในชุมชนได้ประกอบอาชีพดังกล่าวมานานหลายสิบปี หลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางมอบให้ คือ แบบฟอร์ม (01) ซึ่งเป็นแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน อีกทั้งยังสำรวจด้านการประกอบอาชีพ  ด้านการทำการเกษตร ทำนา ทำการเกษตรปลูกผักแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ใหญ่ และสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโควิด -19  บางส่วน ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

อื่นๆ

เมนู