ข้าพเจ้านางสาวชุติกาญจน์ ปาสานัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมลายยกขิด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยังยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านนายกจุฑามาศ ซ่ารัมย์ มาร่วมเป็นประธานในการเปิดงานโครงการ

                ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงปฏิบติงานในพื้นที่บ้านสระบัวทอง หมู่ 10 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ ในวันที่ 11 เดือนุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการให้สัมภาษณ์ด้วยดี เพราะทุกคนเห็นว่าข้อมูลที่ได้มาจะนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของตนเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

จากการสัมภาษณ์ทำให้ได้พบข้อเท็จจริงคือ ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนซึ่งเป็นเจ้าบ้านและเป็นคนในพื้นที่เนื่องจากคนส่วนมากที่เป็นวัยทำงานต่างแยกย้ายไปทำงานตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้จากการทำนา ทำไร่ ทำสวน

ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางมอบหมายให้ ซึ่งได้แก่แบบฟอร์ม ( 01-02 ) สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรืองและชุมชน อีกทั้งยังสำรวจด้านการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร ทำนา ทำการเกษตรปลูกผักแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ และสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโควิด -19 ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ประชาชนต่างมีความเห็นที่ตรงกันคือ สถานการณ์โควิดระบาด ทำให้ประชาชนขาดรายได้ สภาวะของคนว่างงานมีมากขึ้น ประชาชนประสบปัญหาความยากจนเป็นบางส่วน ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

 

     

 

     

                        

Tags:

อื่นๆ

เมนู