ข้าพเจ้า นางสาวจิราลักษณ์ แก้วกล้า บัณฑิตจบใหม่ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย      ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์  2564 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ บ้านโคกสว่าง (หมู่ที่16) ต.เมืองแฝก    อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

  ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านโคกสว่าง (หมู่ 16) ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางมอบให้ คือ แบบฟอร์ม 01 เป็นแบบสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน การประกอบอาชีพ การทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ และปศุสัตว์    ส่วนแบบฟอร์ม 02 เป็นแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด -19 หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลและได้พูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้จากการทำนา ทำไร่และทำสวน เช่น อ้อย ยางพารา ซึ่งได้ประกอบอาชีพดังกล่าวในพื้นที่มานานหลายสิบปี นอกจากนี้ ยังได้ซักถามถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง พบว่า พบว่าประชาชนมีอาชีพหลักคือเกษตรกร ทั้งนี้ ในการจะทำให้ข้อมูลดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชนได้นั้น ข้าพเจ้าจะส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและทำประโยชน์อื่นๆต่อไป

  ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม บ้านของประชาชน  หมู่ 16 บ้านโคกสว่าง ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ โดยได้พูดคุยกับ ชาวบ้านในชุมชนหมู่ 16 บ้านโคกสว่าง ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้จากการทำนา ทำไร่ ทำสวน ซึ่งอยู่ในพื้นที่  มานานกว่าหลายสิบปี หลังจากที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางมอบให้  และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01-02) สำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน  และชุมชน อีกทั้งยังสำรวจด้านการประกอบอาชีพ  ด้านการทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ เลี้ยงวัว และสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโควิด -19  บางส่วน      ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู