ดิฉัน นางสาว จิราลักษณ์ แก้วกล้า ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลในหมู่บ้านโคกสว่าง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือน มีนาคม พ.ศ.2564


สอบถามในข้อมูลเกี่ยวกับ แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 การลงเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์ม 01 และ 02  จากการเก็บข้อมูลพบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงวัยและวันกลางคน จากการสอบถามภายในแต่ละครัวเรือนมีการป้องกันตนเองการโรคโควิด19อยู่เสมอหากต้องออกนอกบ้าน มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 หลังจากลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำให้ทราบถึงปัญหาของชาวบ้านคือ ปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลต่อรายได้ภายในครัวเรือน ข้าวของเครื่องใช้ราคาสูงขึ้นสวนทางกับรายได้ภายในครัวเรือนของกลุ่มประชาชนเขตชนบทที่มีรายได้น้อยและมีอาชีพหลักจากการทำไร่ ทำสวน และรับจ้างรายวัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนภายในหมู่บ้านได้บอกเล่าและยังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้ยาก

 


จากการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งนี้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในแถบชนบทที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 และยังมีการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด19อยู่เสมอๆ มีการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมาก มีการดูแลตัวเองเบื่องต้นจากการพกเจลแอลกอฮอล์ และล้างมืออยู่เสมอๆ รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคล

 

 

 

อื่นๆ

เมนู