ข้าพเจ้านางสาวจิราลักษณ์ แก้วกล้า ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 16 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01) ผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม 02)

​ในเดือนเมษายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองแฝก  อำเภอลำปลายมาศจัวหวัดบุรีรัมย์   ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อการสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 เพิ่มเติม ในเดือนนี้ถือได้ว่ามีความยากลำบากอยู่บ้างเนื่องจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วประเทศ จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยก่อนลงพื้นที่ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยในการดูเเลประชาชนที่เข้ามาให้ข้อมูล ประชาชนเเละเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากประชากรอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เหมือนประชากรที่อยู่ในชุมชนเมือง เเต่ความวิตกกังวลใจ ก็เกิดขึ้นอย่างมากต่อผู้คนในชุมชน
​ผลจากการลงพื้นที่ตามแบบฟอร์ม 01 พบว่า ประชาชนให้ข้อมูลส่วนมากเป็นกลุ่มวันกลางคนและสูงอายุและเกิดความกังวนใจในการระบาดของโรคโควิด19 รอบที่3

ผลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล02 พบว่ายากลำบากต่อการเก็บข้อมูลชาวบ้านหวาดระแวงต่อการระบาดของโรคโควิด 19 รอบที่3

หลังจากการลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ทำการกรอกแบบฟอร์ม 01 02 ลงเพิ่มเติมในระบบออนไลน์  และได้ทำการฝึกอบรมและฝึกทักษะผ่านระบบออนไลน์ทั้ง 4 ด้าน จนครบทุกด้าน ด้านละ 20 ชั่วโมงตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว คือ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคม ด้านดิจิทัล ด้านการเงิน ทั้งนี้การเก็บข้อมูลในเดือนเมษายนนี้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานในเดือนถัดไป

 

อื่นๆ

เมนู