“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่ วันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา โจนประโคน ประเภทนักศึกษา ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนเพิ่มเติม ณ บ้านเมืองแฝก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนเมษายนนี้ เป็นการลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน แบบฟอร์ม (01) : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนให้มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  แบบฟอร์ม (02) : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 และแบบฟอร์ม 06 คือการสำรวจที่พักอาศัย สำรวจโรงเรียน สำรวจศาสนสถาน และสำรวจตลาดในชุมชน จากการลงสำรวจข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลยังเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ในแต่ละครัวเรือนมีการเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 อยู่เสมอ และในช่วงใกล้เทศกลสงกรานต์ของไทย จะเห็นได้ว่ามีการระบาดระรอกใหม่ของไวรัสโควิด 19 เปรียบเสมือนเป็นการยอกย้ำจากการระบาดระรอกเดิมที่สถานการณ์กำลังจะฟื้นตัว  เพราะการระบาดระรอกใหม่นี้ ทำให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ลำบากมากยิ่งขึ้น ทุกคนต้องมีการระมัดระวังตัวเองในการออกไปในสถานที่ต่างๆ อีกทั้งการจับจ่ายซื้อของยังเป็นอุปสรรค และที่สำคัญเศรษฐกิจยังซบเซาเป็นอย่างมาก รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย เพราะสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ต้องมีการซื้อทั้งเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันเชื้อของโรคระบาด มีการล้างมือเป็นประจำ และหากมีอาหารผิดปกติมักจะไปพบแพทย์ รวมถึงโรงเรียนในช่วงนี้เป็นช่วงของการปิดภาคเรียนทำให้เด็กๆมีความปลอดภัยมากขึ้น ตลาดชุมชนมีการหยุดให้บริการเพื่อป้องกันการแร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  และศาสนสถาน ในเขตตำบลเมืองแฝกก็มีการเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 เช่นกัน โดยมีเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับล้างมือ มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และยังมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในส่วนของกลุ่มที่มีการทอผ้าไหมขิดยกดอก ยังมีการสร้างและผลิตสินค้าเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการว่างเว้นจากการทำนาทำไร่ และมีการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์เผื่อกระจายสินค้าสู่การตลาดแบบ 2 ทาง ทั้งแบบ ofline และ Online

โดยภาพรวมในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านเมืองแฝกและหมู่บ้านใกล้เคียง ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน และตลาดชุมชนส่วนใหญ่มีการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโควิด 19 ปัจจุบันถ้าไม่จำเป็น ประชาชนไม่ค่อยมีการเดินทางออกนอกบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19  แต่เมื่ออยู่ในที่สาธารณหรืออยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก จะมีเจลแอลกอฮอล์ มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

                                 

อื่นๆ

เมนู