โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวจิราลักษณ์ แก้วกล้า ผู้ปฏิบัติงานประเภทบันฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 : การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ บัดนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.-17.00 น.ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานตำบลเมืองแฝกได้เข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6 อ. สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบลเมืองแฝกแจ่มใส อนามัยดี มีน้ำใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก ตั้งอยู่ที่บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฐชา ก่อเกียรตินพกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สุขอนามัยพื้นฐาน

สุขอนามัยพื้นฐานได้แก่ รากฐานการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็น
รากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุสุขอนามัยพื้นฐานซึ่งแนะนำโดยกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ สุขบัญญ ติแห่งชาติ ซึ่งมี 10 ข้อ

สุขบัญญัติแห่งชาติ

 1. การดูแลรักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาด

การอาบน้ำให้สะอาดทุกวัน วันละ 1 ครั้ง การสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง การตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ การใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และให้อบอุ่นพียงพอ จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ

 1. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

การแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า และก่อนนอน การเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรค์ การหลีกเลี่ยงการอมลูกอม ทอฟฟี่ หรือรับประทานขนมหวาน เหนียว การตรวจสุขภาพในช่องปากปีละ 1 ครั้ง ห้ามใช้ฟันกัด ขบของแข็ง

 1. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และหลังการขับถ่าย

ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง ก่อนและหลังการปรุงอาหาร และก่อนกินอาหาร ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังการขับถ่าย

 1. กินอาหารสุกสะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลียงอาหารรสจัดสีฉูดฉาด

การเลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ปลอดภัย ประหยัด ปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและใช้เครื่องปรุงที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงสงวนคุณค่าเสมอ สะอาดปลอดภัย กินอาหารได้ครบ 5 หมู่ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ให้ถูกหลักโภชนาการทุกวัน ควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรืออาหารรสจัด ของหมักดอง หรืออาหารใส่สีฉูดฉาด ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว

 1. งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ

ควรงดสูบบุหรี่ ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เสพสารเสพติด งดเล่นการพนัน งดการสำส่อนทางเพศ

 1. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

ทุกคนในครอบครัวช่วยกันทำงานบ้าน ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เผื่อแผ่น้ำใจให้กันและกัน ทำบุญ และได้ทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน

 1. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท

ระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน เช่น ไฟฟ้า เตาแก๊ส ของมีคม จุดธูปเทียนบูชาพระ เป็นต้น ระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติภัยในที่าธารณะ เช่น ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย จากการจราจรทางบก ทางน้ำ หลีกเลี่ยงการชุมนุม ห้อมล้อมในขณะเกิดอุบัติเหตุ

 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี

ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพ และวัย ตรวจสุขภาพประจำปี

 1. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

พักผ่อน และนอนหลับให้เพียงพอ จัดสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้าน ที่ทำงานให้น่าอยู่ หรือจัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและสะดวก มองโลกในแง่ดี ให้อภัย และยอมรับในข้อบกพร่องของคนอื่น เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลาย

 1. มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

มีการกำจัดขยะในบ้าน และทิ้งขยะไว้ในที่รองรับ หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟมพลาสติก มีส้วมและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ มีการกำจัดน้ำทิ้งในครัวเรือน และโรงเรียนที่ถูกต้อง ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ขุมชน ป่า น้ำ สัตว์ป่า เป็นต้น

มาตรการ 6อ. เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

อ ออกกำลังกาย 

ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศและทุกช่วงวัย มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ วันละ 30 นาที อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์

อ อาหาร 

ประชาชนสามารถเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่เหมาะสมปลอดสารปนเปื้อน 6 ชนิด ได้แก่ สารเร่งเนื้อแดง สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารฟอร์มาลีน สารกันรา และยาฆ่าแมลง ควรปลูกพืชผักสวนครัวรับประทานเองเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมี และรับประทานอาหารที่ปรุงใหม่

อ อารมณ์

ประชาชนทุกเพศทุกวัย ปรับตัว ปรับใจ ในการเผชิญปัญหา และเลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องการออกกำลังกาย การทำงานอดิเรก การเข้าวัดปฏิบัติธรรม การทัศนศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมทักษะการดูแลจิตใจของตัวเองและคนในครอบครัว ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในการอยู่ร่วมกัน รู้จักพูดและปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม ช่วยปลอบโยนให้กำลังใจ

อ อโรคยา

เข้าร่วมกิจกรรมกับสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เข้าร่วมรับการตรวจสุขภาพประจำปี อายุ40ปีขึ้นไป ตรวจสุขภาพ น้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต สตรีอายุ35ขึ้นไป เข้าร้วมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

อ อนามัยสิ่งแวดล้อม

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ พัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างถูกต้อง กำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค มีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง

อ อบายมุข

ปกิบัติตนเพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่  สุรา ยาเสพติด ลดการเล่นพนันในหมู่บ้าน ชักชวนให้ผู้ติดสารเสพติดเข้าร่วมการบำบัดรักษาและหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และไม่จำหน่ายเหล้า บุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปี

ตามหลักโภชนาการมีการแบ่งสารอาหารต่างๆ ออกเป็น 5 ประเภท หรือที่เรียกว่า “อาหาร 5 หมู่” ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีหน้าที่ในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่เมื่อมาประกอบรวมกันแล้ว จะทำให้อวัยวะตลอดถึงภูมิคุ้มกันภายในร่างกายทำงานเป็นปกติ สำหรับประเภท และประโยชน์ของอาหาร 5 หมู่ มีดังนี้

บทที่ 1 - ห้องเรียนครูอิ๊ฟ

 

อาหารหมู่ที่ 1 : โปรตีน ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ นม ถั่ว สาหร่าย ธัญพืช ฯลฯ
ประโยชน์ของโปรตีน 
– ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย มีภูมิต้านทานโรค
– ช่วยเสริมสร้างใยคอลลาเจนใต้ผิวหนัง และเชื่อมสมานเซลล์ให้ยึดติดกัน
– ควบคุมการทำงานของร่างกาย ทำให้เนื้อเยื่อ เซลล์ และระบบภูมิคุ้มกันสมดุล

อาหารหมู่ที่ 2 : คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ อาหารประเภทแป้ง ข้าวชนิดต่างๆ เผือก มัน น้ำตาล ขนมปัง ฯลฯ
ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต
– ให้พลังงานแก่ร่างกาย ทำให้เรามีเรี่ยวแรงในการเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆ ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
– ให้ความอบอุ่น และช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกาย
– ช่วยให้สมองดึงกลูโคสมากระตุ้นทำงานอย่างสมดุล ทำให้อารมณ์ไม่แปรปรวนง่าย

อาหารหมู่ที่ 3 : เกลือแร่ ได้แก่ แร่ธาตุ รวมถึงพืชผัก ผักใบเขียว กากใย และผักที่มีผลสีต่างๆ ฯลฯ
ประโยชน์ของเกลือแร่
– ทำให้ผิวพรรณสดใส ลำไส้ทำงานได้ตามปกติ ส่งผลดีต่อระบบขับถ่าย
– สร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรค และทำให้อวัยวะร่างกายทำงานปกติ
– ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ กระดูก และฟันให้แข็งแรง

อาหารหมู่ที่ 4 : วิตามิน ได้แก่ ผลไม้จากธรรมชาติชนิดต่างๆ
ประโยชน์ของวิตามิน 
– ใยอาหารจากผลไม้ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่าย และการย่อยอาหาร
– บำรุงผิวหนัง สุขภาพเหงือก และฟันให้แข็งแรง
– ทำให้สุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยบ่อย

อาหารหมู่ที่ 5 : ไขมัน ได้แก่ ไขมันจากพืช และสัตว์ เนย มาการีน ฯลฯ
ประโยชน์ของไขมัน 
– ป้องกันไม่ให้อวัยวะภายในร่างกายบาดเจ็บ
– ให้พลังงานและมอบความอบอุ่น ทำให้ร่างกายดึงพลังงานมาใช้ในยามจำเป็น
– ทำหน้าที่ช่วยดูดซึมวิตามินชนิดที่ละลายในไขมัน เพื่อนำไปเสริมสร้างการทำงานของร่าง

อาหาร 5 หมู่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ในแต่ละวันจึงควรบริโภคเมนูอาหาร 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน หากกินอาหารไม่ครบ 5 หมู่เป็นประจำ ทำพฤติกรรมเช่นนี้ติดต่อกันนานๆ ก็จะทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรง ภูมิต้านทานต่ำ ผิวพรรณไม่สดใส ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆ ได้

7 วิธีล้างมือให้สะอาด ป้องกัน ไวรัส COVID-19

1.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ ล้างมือด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่จนขึ้นฟอง หลังจากนั้นนำฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันและขัดถูให้ทั่ว

 1. ใช้ฝ่ามือถูหลังมือฟอกสบู่ที่หลังมือแล้วใช้ฝ่ามือถูหลังมือ ซอกนิ้วจนกว่าจะสะอาด ถูทั้งสองข้างเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณหลังมือ
 2. ประกบฝ่ามือถูซอกนิ้วการล้างมือขั้นตอนนี้ต้องนำมือทั้งสองข้างมาประกบกันและล้างมือด้วยสบู่อีกครั้ง ถูซอกนิ้วให้สะอาด
 3. ใช้ฝ่ามือขัดหลังนิ้วกำเป็นกำปั้นข้างหนึ่งล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังนิ้วทำสลับกันจะรู้สึกว่ามือเริ่มสะอาดขึ้น
 4. ถูนิ้วหัวแม่โป้งกางนิ้วหัวแม่โป้งแยกออกมาแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบหัวแม่แป้งใช้มือหมุนด้วยฟองสบู่เป็นวงกลม
 5. ขัดฝ่ามือด้วยปลายนิ้วให้แบบมือแล้วใช้ปลายนิ้วมืออีกข้างถูด้วยฟองสบู่ตามแนวขวางจากนั้นสลับข้างทำแบบเดียวกัน
 6. กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่งถูวนจนกว่าจะสะอาด หลังจากนั้นให้เปลี่ยนข้างทำแบบเดียวกับมือข้างแรก วิธีนี้จะช่วยให้มือของคุณสะอาดหมดจด

วิธีล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน

และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 หรือที่เรียกเราคุ้นกันในเชื่อเดิมว่า ไวรัสโคโรนา โรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยที่ทราบกันดีกว่าโรคนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น อีกหนึ่งวิธีในการป้องกัน ไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุด คือ การล้างมือบ่อยๆ เพราะมือเป็นสิ่งที่เราใช้จับ สัมผัสสิ่งของต่างๆ มากที่สุด ซึ่งหากไปสัมผัสกับไวรัสและนำมือมาสัมผัสบริเวณหน้า ก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้ กับ 7 วิธีล้างมือให้สะอาด ป้องกัน! ไวรัส COVID-19 โควิช 19อย่าลืมล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

แหล่งที่มา

สุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ)

http://km.citu.tu.ac.th/km/wp-content/uploads/2013/06/health.pdf

สุขอนามัยที่ดี ทำง่าย สร้างด้วย 6ส.

http://www.mygermsaway.com/index.php/en/17-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/75-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-6-%E0%B8%AD-%20

อาหาร 5 หมู่

https://www.thairath.co.th/lifestyle/health-and-beauty/2110007

7ขั้นตอนการล้างมือ

https://www.sikarin.com/health/7-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B9%89

อื่นๆ

เมนู