บทความประจำเดือนตุลาคม

                       โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ

                    “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ”

           หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 

ข้าพเจ้า นางสาว โสรญา หนองหาญ ผู้ปฏิบัติงาน ประเภทประชาชน ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เมืองแฝกแจ่มใส อนามัยดี มีน้ำใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก ที่หมู่บ้านหนองครก หมู่ที่2 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส. ณัฐชา ก่อเกียรตินพคุณ พยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก ได้ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 6 อ.  ตามหลักสุขอนามัยพื้นฐาน สุขบัญญัติแห่งชาติไว้ดังนี้

สุขอนามัยพื้นฐาน ได้แก่ รากฐานการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็น

รากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึง ผู้สูงอายุสุขอนามัยพื้นฐานซึ่งแนะนำโดยกระทรวง

สาธารณสุข ได้แก่ สุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี 10 ข้อ และแนะนำโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่ง

ม 6 อ. ดังนี้

สุขบัญญัติแห่งชาติ

  1. การดูแลรักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาด

การอาบน้ำให้สะอาดทุกวัน วันละ 1 ครั้ง การสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง การตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ การใส่เสื้อผ้าที่สะอาด ไม่อับชื้น และให้อบอุ่นพียงพอ จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ

  1. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง

การแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า และก่อนนอน การเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรค์ การหลีกเลี่ยงการอมลูกอม ทอฟฟี่ หรือรับประทานขนมหวาน เหนียว การตรวจสุขภาพในช่องปากปี ละ 1 ครั้ง ห้ามใช้ฟันกัด ขบของแข็ง

  1. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และหลังการขับถ่าย

ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง ก่อนและหลังการปรุงอาหาร และก่อนกินอาหาร ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังการขับถ่าย

  1. กินอาหารสุกสะอาด

ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด การเลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปลอดสารพิษ โดยคํานึงถึงประโยชน์ ปลอดภัย ประหยัด ปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะและใช้เครื่องปรุงที่ถูกต้องโดยคํานึงถึงสงวนคุณค่า สุก เสมอ สะอาดปลอดภัย กินอาหารได้ครบ 5 หมู่ เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย และกิน ให้ถูกหลักโภชนาการทุกวัน ควรรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรืออาหารรสจัด ของหมักดอง หรืออาหารใส่สีฉูดฉาด ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว

  1. งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ

ควรงดสูบบุหรี่ ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เสพสารเสพติด งดเล่นการพนัน งดการสําส่อนทางเพศ

  1. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

ทุกคนในครอบครัวช่วยกันทํางานบ้าน ปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เผื่อแผ่น้ำใจให้กันและกัน ทําบุญ และได้ทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท ระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน เช่น ไฟฟ้า เตาแก๊ส ของมีคม จุดธูปเทียนบูชาพระ เป็นต้น ระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติภัยในที่สาธารณะ เช่น ปฏิบัติตามกฎแห่ง ความปลอดภัย จากการจราจรทางบก ทางน้ำ หลีกเลี่ยงการชุมนุม ห้อมล้อมในขณะเกิดอุบัติเหตุ

  1. ออกกําลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจําปี ออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ออกกําลังกายและเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพ และวัย ตรวจสุขภาพประจําปี
  2. ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ พักผ่อน และนอนหลับให้เพียงพอ จัดสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้าน ที่ทํางานให้น่าอยู่ หรือจัดสิ่งแวดล้อมให้ สะอาดและสะดวก มองโลกในแง่ดี ให้อภัย และยอมรับในข้อบกพร่องของคนอื่น เมื่อมีปัญหาไม่สบายใจควรหาทางผ่อนคลาย

10.มีสํานึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม มีการกําจัดขยะในบ้าน และทิ้งขยะไว้ในที่รองรับ หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม พลาสติก มีส้วมและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ มีการกําจัดนำทิ้งในครัวเรือน และโรงเรียนที่ถูกต้อง ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชน ป่า น้ำ สัตว์ป่า เป็นต้น

 

6 อ. ของ สสส.

1อ. อาหาร กินอาหารมีประโยชน์ให้ครบ ห้าหมู่

2อ. ออกกำลังกาย ควรครั้งละ 30 นาท อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ

3อ. อารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม

4อ. อนามัยสิ่งแวดลอม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งในบ้าน และในชุมชน

5อ. อโรคยา หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต่างๆ

6อ. อบายมุข งดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การพนัน การส่ำส่อนทางเพศ

อ้างอิง: https://www.crhospital.org/home/data_center/file/9%20(4)/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%2010%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.pdf

 

อื่นๆ

เมนู