“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

      สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววิลาวรรณ คณะรัมย์ กลุ่ม HS05 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร)

ในช่วงวันที่ 20 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 ดิฉันได้ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์

ซึ่งดิฉันได้ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานอำเภอหนองหงส์ ในการปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน ดิฉันมีหน้าที่หลักคือ

1.สนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาอำเภอหนองหงส์

2.รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

3.จัดทำฐานข้อมูล และจัดทำทะเบียนข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารในสำนักงานพัฒนาชุมชน,

4.ทำฐานข้อมูลเก็บ GPS ของแต่ละแปลงของโคกหนองนาโมเดล

5.ออกรับเลขหนังสือราชการ

6.ได้จัดทำแบบรายงานข้อมูล “OTOP ของขวัญ ของฝาก”การจัดกระเช้า/กิ๊ฟเช็ท/สินค้า OTOP เพื่อเป็นของขวัญของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์

7.ทำข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน และ งานลงพื้นที่ กิจกรรมต่าง ๆในสำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อทำข่าวรายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับทราบว่าแต่ล่ะวันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ได้ทำอะไรบ้าง เมื่อทำข่าวแต่ล่ะวันเสร็จแล้วต้องส่งเข้าไลน์ โพสต์ลง
Face book  และกรองแบบฟอร์มว่าวันนี้ทำได้กี่ข่าวเพื่อเก็บคะแนนของสำนักงาน ไว้ตอนสิ้นเดือนมาดูคะแนนว่าอำเภอไหนได้คะแนนเยอะที่สุด และนี้คือตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดิฉันได้ทำ

ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ในเดือนตุลาคมที่ดิฉันได้ทำทั้งสิ้น 8 ข่าว มีดังนี้

1.เรื่องติดตามสนับสนุนการปลูกผัก
– ตัวอย่าง วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้นางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการปลูกผัก น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ โคกหนองนาโมเดล แปลงนายแสวง ธนาวรณ์ หมู่ที่ 1ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

2.เรื่องติดตามสนับสนุนครัวเรือนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
– ตัวอย่าง วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้ นางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)
ลงติดตามสนับสนุนครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล ในการนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล (งบเงินกู้) แปลงนายนราธิป เพชรเสนา ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการลงพื้นนที่ครั้งนี้ได้ติดตามสนับสนุนเรื่องปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผัก และทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสวยงาม ของแปลงครัวเรือนต้นแบบ

3.เรื่อง“ปั้นสัมมาชีพ ก้าวไปสู่ OTOP”
– ตัวอย่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพทำน้ำพริกกากหมู ตำบลสระแก้ว โดยฝึกปฏิบัติทบทวนการผลิตให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น และเตรียมการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2565 ในครั้งนี้ได้นำ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในการที่จะเป็นวิทยากรต่อไปได้อีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้มีสมาชิกกลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน และได้ทำการสาธิตและปรับปรุงต่อยอดจากโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนปี 2564 โดยการผลิต น้ำพริกกากหมู และน้ำพริกเผากากหมู เพื่อนำข้อมูลไปลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP และนำไปขายในพื้นที่ตำบลสระแก้ว และตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้อำเภอหนองหงส์ ทุกวัน จันทร์ พุธ และ ศุกร์ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ต่อไป

4.เรื่อง “เดินหน้าพาโคกหนองนาฯสู่เป้าหมาย”
– ตัวอย่าง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ สำนักงานปกครองอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ออกติดตามสำรวจแปลง โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางวิไล ชัยศรีรัมย์ หมู่ 3 ตำบลเมืองฝ้าย หลังน้ำลดลงเนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ ทุ่งนาของหมู่บ้าน แต่พื้นที่ 3 ไร่ โคก หนอง นา โมเดล ได้รับผลกระทบน้อยมาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน จึงวางแผนในการขับเคลื่อนและขยายผลให้ผู้ที่มีความสนใจเข้ามาเรียนรู้ ในปี 2565

5.เรื่อง “โคกหนองนาฯ ทางออกจากวงจรความยากจน”
– ตัวอย่าง 3 พฤศจิกายน 2564 อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพัฒนากรตำบล ร่วมกับปลัดอำเภอ เกษตรตำบล และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง นายอวบ เมาะไธสง ตำบลบ้านฝ้าย ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ไร่ และจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อกระตุ้นการบริโภคระดับครัวเรือนเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ปลูกพืช ผัก ได้แก่ กล้วย พริกมะเขือ ข่า ตะไคร้ มะม่วง ยางนา มะค่า และเลี้ยงปลา และกำลังได้ผลผลิตให้ครอบครัวมีความมั่นตงทางอาหาร และบางส่วนนำไปขายเป็นรายได้แก่ครัวเรือน นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ประชาชนที่สนใจได้อีกด้วย

6. เรื่อง”สร้างความมั่นคงทางอาหารทางรอดทุกวิกฤติ”
– ตัวอย่าง 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทีมปฏิบัติการตำบล ศจพ.ต.ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานและติดตามกิจกรรมเอามื้อสามัคคี พื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล แปลง นางนิภาวรรณ สมใจ บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 2 ตำบลไทยสามัคคี ซึ่งในพื้นที่ดำเนินการจำนวน 3 ไร่ ได้ ดำเนินการ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา และปลูกไม้ยืนต้น ในลักษณะเกื้อกูลปลูกในลักษณะหลุมพอเพียง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และให้พืชอาศัยกันโดยหลักธรรมชาติ เป็นวิธีการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้เป็นอย่างดี

7.เรื่อง “อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
– ตัวอย่าง พระครูปลัดอรรถสิทธิ์อริยเมธี เจ้าอาวาสวัดโนนงิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับชุมชนนำโดย ผู้ใหญ่วันดี ดวงศรี นำวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยได้เป็นต้นแบบสวมใส่ผ้าไทย และเชิญชวนผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ และประชาชนในชุมชน สวมใส่ผ้าไทยผ้าไหมผ้าทอมือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีของหมู่บ้าน วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2664 และ ในทุกโอกาสที่จะมีขึ้นอีกต่อไป ผ้าไหม ตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่หากผู้ใดสวมใส่จะเป็นศิริมงคลชีวิตมีสุขภาพดีเจริญรุ่งเรือง และอายุยืนยาว

8.“กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีสร้างอาชีพ”
– ตัวอย่าง 9 พฤศจิกายน 2564 อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพัฒนากรตำบลและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองหงส์ จัดฝึกอบรมอาชีพ ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเสาเดียว โดยมีวิทยากรมอบแนวทางในการพัฒนากลุ่มแก่สมาชิกกลุ่มสตรี ซึ่งในวันนี้กลุ่มอาชีพ ได้ฝึกการทำอาชีพ ทำกะหรี่ปั๊บ มีสมาชิกกลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 30 คน

ในส่วนของการลงพื้นที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 มีดังนี้

1.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดลแปลงนางจุฑามาศ แซกรัมย์ หมู่ที่ 10 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์   จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่มีทีมปฏิบัติการตำบล ศจพ.ต.ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน ลงพื้นที่สนับสนุนเรื่องการขุดสระและการปรับสระ การปลูกต้นไม้ปรับทิวทัศน์บริเวณสระให้ดูสวยงาม

2.วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่เอามื้อสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงโคกหนองนา   นายสากล โตสกุล ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอหนองหงส์ นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ ทีมปฏิบัติการตำบล และพนักงานปกครอง ชาวบ้านตำบลสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีรวม 20 คน

กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมีดังนี้

1.มีลงแขกเกี่ยวข้าว

2.ปล่อยปลา นิล ปลาไน ปลาดุก ปลาตะเพียน 1,000 ตัว

3.ทำปุ๋ยหมักสูตรหน่อกล้วย

4.ปลูกต้นไม้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู