บทความการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

” โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ” หลักสูตร HS05  โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมลายขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

                     ข้าพเจ้านางสาว ปภัสรา ศรีวาลี ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์   กลุ่ม HS05 โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมลายขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบลวดลาย โดยมี ดร.สิรินาฏ รามฤทธิ์ ซึ่งมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก โดยรายละเอียดในการอบรมครั้งนี้จะเป็นการออกแบบลวดลาย การทอผ้าไหมลายขิดยกดอกในแบบต่างๆ เช่น ลวดลายดอกไม้ ต้นไม้ท สัตว์ต่างๆ และวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อเป็นการผสมผสานการออกแบบลวดลาย ในผ้าผืนเดียว ซึ่งทำให้ผ้าผืนนั้น มีคุณค่า และมีความเป็นมาที่โดนเด่นของแต่ละชุมชนที่ทอผ้าไหม

หลังจากกิจกรรมในครั้งนี้วิทยาการได้ยกตัวอย่างการออกแบบลายขิด เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบลวดลาย เพราะการออกแบบลายขิดแต่ละสถานที่ต่างกัน เช่น ตำบลเมืองแฝก ส่วนมากชาวบ้านนั้นปลูกข้าว อ้อย และเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่เราจึงได้คิดค้นลวดลายต่างๆนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำบล

ซึ่งทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลเมืองแฝกได้ร่วมกันออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตำบลเมืองแฝกอีกด้วย อีกทั้งคณะอาจารย์ได้มอบรางวัลแก่ผู้ที่ออกแบบที่สามารถออกแบบได้อย่างสวยงามสะดุดตา

 

นอกจากนั้นได้มีตัวแทนในทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลเมืองแฝก 2 คน ชื่อ นางสาว วรดา ตอรบรัมย์ และ นางสาวณัฐธิดา เธียรวรรณ ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้ด้วย

ในส่วนของการลงพื้นที่ในการศึกษาการทอผ้าไหมลายขิดยกดอก ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานจะติดตามการทอผ้าไหมลายขิดยกดอกต่อไป

 

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

 

อื่นๆ

เมนู