“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม 2564

      สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววิลาวรรณ คณะรัมย์ กลุ่ม HS05 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร)

ในช่วงวันที่ 20 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2564 ดิฉันได้ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์

ซึ่งดิฉันได้ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานอำเภอหนองหงส์ ในการปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน ดิฉันมีหน้าที่หลักคือ

1.สนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาอำเภอหนองหงส์

2.รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

3.จัดทำฐานข้อมูล และจัดทำทะเบียนข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารในสำนักงานพัฒนาชุมชน,

4.ทำฐานข้อมูลเก็บ GPS ของแต่ละแปลงของโคกหนองนาโมเดล

5.ออกรับเลขหนังสือราชการ

6.จัดทำฐานข้อมูล และจัดทำทะเบียนข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารในสำนักงานพัฒนาชุมชน ทำฐานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา เดล

7.ทำข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน และ งานลงพื้นที่ กิจกรรมต่าง ๆในสำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อทำข่าวรายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับทราบว่าแต่ล่ะวันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ได้ทำอะไรบ้าง เมื่อทำข่าวแต่ล่ะวันเสร็จแล้วต้องส่งเข้าไลน์ โพสต์ลง
Face book  และกรองแบบฟอร์มว่าวันนี้ทำได้กี่ข่าวเพื่อเก็บคะแนนของสำนักงาน ไว้ตอนสิ้นเดือนมาดูคะแนนว่าอำเภอไหนได้คะแนนเยอะที่สุด และนี้คือตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ที่ดิฉันได้ทำ

ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ในเดือนธันวาคมที่ดิฉันได้ทำทั้งสิ้น 10 ข่าว มีดังนี้

1.เรื่องติดตาม“โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
– ตัวอย่าง 23 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ โดยพัฒนากรตำบลลงพื้นที่สนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำไข่เค็มตำบลเสาเดียว ในครั้งนี้ได้นำ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในการที่จะเป็นวิทยากรต่อไปได้อีกด้วย ซึ่งในกิจกรรมมีวิทยากรมอบแนวทางให้แก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และในวันนี้ ได้ฝึกการทำไข่เค็ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 20 คน

2.เรื่อง“คณะกรรมการพัฒนาสตรีออกรายการวิทยุประชาสัมพันธ์
การอนุรักษ์ผ้าไทยและการพัฒนาต่อยอดคุณภาพผ้าทอ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ให้เกิดรายได้ในชุมชน”
– ตัวอย่าง 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุชนอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลห้วยหิน ประกอบด้วย นางธนาภรณ์ ดวงศรี และ นางอุไร แสนวันดี ได้ไปดำเนินรายการวิทยุ สวท.บุรีรัมย์ FM101.75MHZ รายการพัฒนาพาสุข- ออกอากาศเวลา 11.00-12.00 น. ซึ่งในครั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่ตำบลห้วยหินเป็นต้นแบบในการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย และสืบสานอนุรักษ์ต่อยอดให้เป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์อย่างเข้มแข็งระว่าง ผู้นำชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการ และเอกชน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่หมู่บ้านอื่น ในเรื่องการอนุรักษ์ผ้าไทยและการพัฒนาต่อยอดคุณภาพผ้าทอ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ให้เกิดรายได้ในชุมชน

3.เรื่องติดตาม“โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”
– ตัวอย่าง “มหาวิทยาลัย​ลัย​ราชภัฏบุรีรัมย์ ติดตามนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน”
นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ ให้การต้อนรับ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วย อาจารย์อุทิศ ทาหอม อาจารย์สุจิตรา ยางนอก ซึ่งได้มาติดตามนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน  และในครั้งนี้ได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ ได้แก่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ โคก หนอง นา โมเดล โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มอาชีพ OTOP และประสานงานการลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ ในโอกาส ต่อไปด้วย

4.เรื่องติดตาม“พช.หนองหงส์เอามื้อสามัคคี”
– ตัวอย่าง นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วย นางสาวสุนันทา ละเอียด    ปลัดอาวุโส นักพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งในวันนี้ลงพื้นจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลงนางเสงี่ยม นาคนวล ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี อาจารย์ จงกล ปราบไพริน (ป๋าอวบ) มาเป็นผู้ให้ความรู้ตามแนวทางกสิกรรมธรรมชาติและกิจกรรมหลักคือ ทำเตาถ่าน ปลูกต้นไม้  ปลูกสมุนไพร ห่มฟาง มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบ ไปด้วย ปลัดอบต. ผอ.กองช่าง  ผู้นำชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายโครงการโคกหนองนาโมเดล รวมทั้งสิ้น 32 คน

5.เรื่องติดตาม“ติดตามตลาดประชารัฐรักสามัคคีอำเภอหนองหงส์
– ตัวอย่าง นางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามสนับสนุน ตลาดประชารัฐรักสามัคคี อำเภอหนองหงส์ ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการฉีดวัคซีนมาจำหน่าย    ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ของสัปดาห์ และคณะกรรมการตลาดได้ดำเนินการตามมาตรการคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ/จังหวัดอย่างเคร่งครัด”

6.เรื่องติดตาม“ติดตามสนับสนุนครัวเรือนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”
– ตัวอย่าง นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วย นางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงติดตามสนับสนุนครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล
ในการนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลแปลงนางสุนีย์ นารินทร์ ตั้งอยู่บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการลงพื้นนที่ครั้งนี้ได้ติดตามสนับสนุนปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

7.เรื่องติดตาม“พช.สืบสาน อนุรักษ์ผ้าไทย ให้ชุมชนมีรายได้”
– ตัวอย่าง นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ ติดตามสนับสนุนให้คำแนะนำแก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนแดง หมู่ที่ 5
ตำบลหนองชัยศรี พัฒนาลายผ้า และทอผ้าลาย “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา” หรือ “ลายเจ้าหญิง” ซึ่งกลุ่มทอผ้าไหมบ้านไทยสามัคคี ผลิตผ้าไหมเพื่อจำหน่าย

8.เรื่องติดตาม“ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์”
– ตัวอย่าง  24 พฤศจิกายน 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)  ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์โรงสีชุมชนตำบลสระทองเพื่อนสนับสนุนและให้คำแนะนำในการเตรียมตัวคัดสรร otop ปี 2565 โดยโรงสีชุมชนตำบลสระทองเป็นโรงสีขนาดใหญ่ไว้ผลิตข้าวหอมมะลิขาย และมีการทำกระเป๋าผ้าเพื่อสร้างจุดขายให้กับข้าวหอมมะลิอีกด้วย

9.เรื่องติดตาม“ติดตามสนับสนุนกิจกรรม ปลูกผักสวนครัว”
– ตัวอย่าง  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามสนับสนุนกิจกรรม “โครงการปลูกผักสวนครัว ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลหนองชัยศรี นายบุญร่วม สกุลมาตร เป็นผู้นำในการดำเนินงาน และเป็นศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชตำบลหนองชัยศรี ซึ่งได้รับเมล็ดพันธุ์พระราชทานจาก กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ.2563 และได้แจกจ่ายให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลหนองชัยศรี ไปเพราะปลูกและรวบรวมเมล็ดพันธุ์ขยายผลให้แก่ตำบลอื่นในอำเภอหนองหงส์ ในปี พ.ศ.2564 ปัจจุบันได้ขยายพันธุ์อ้อย และเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น ได้แก่ ปลา กบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

10.เรื่องติดตาม“กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว”
– ตัวอย่างสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ได้นำเจ้าหน้าที่  นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต) เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาโดยนายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอหนองหงส์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ในกิจกรรม มีตัดหญ้า เก็บวัชพืช ในแปลงโคก หนอง นา โมเดล ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

ในส่วนของการลงพื้นที่ประจำเดือนธันวาคม 2564 มีดังนี้

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยก้อม ตำบลเสเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งดิฉันได้ลงติดตามลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอหนองหงส์ ในการลงพื้นที่ติดตามครั้งนี้มีการทำกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งมีชาวบ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยก้อม ตำบลเสเดียว เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ช่วยกันทำกิจกรรมปุ๋ยหมักโดยมีวิทยากรนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบมาให้ความรู้และสอนวิธีการในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

2.วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ลงติดตามสนับสนุนครัวเรือนตรวจรับแปลงโคกหนองนา แปลงนายอุทัย หอมดวง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งดิฉันได้ลงติดตามลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอหนองหงส์โดยในการลงพื้นที่ มีการตรวจวัดสระโคกหนองนา สอบถามการเลือกต้นไม้ การปลูกต้นไม้ การปรับพื้นที่ให้สวยงาม

อื่นๆ

เมนู