โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววอรดา ตอรบรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 พฤจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้ากิจกรรมโครงการสามัคคีร่วมใจออกแบบลายผ้าไหมลายขิดร่วมกันโดยมีอาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลายขิด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หลักการออกแบบลายผ้า

ลวดลาย ลายผ้า เป็นการผสมผสานกัน ระหว่าง เทคนิคการผลิต และความคิดสร้างสรรค์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ผ้าขิดมีความสัมพันธ์กับประเพณีและความเชื่อในการดำรงชีวิตของท้องถิ่น อาจเรียกได้ว่าผ้าขิดมีสกุลสูงกว่าผ้าทั่วไปเนื่องจากนิยมใช้ในงานทางศาสนา ผ้าขิดทอขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษเกี่ยวกับพิธีทางศาสนาและงานมงคลมักใช้เป็นผ้ากราบ ผ้าห่อคัมภีร์

ประเภทลายผ้า ลายเลียนแบบธรรมชาติ สิ่งของเครื่องใช้ ความเชื่อศาสนา ลายประดิษฐ์หรือลายเรขาคณิต ซึ่งลายเหล่านี้สะท้อนถึงภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น

ผ้าขิดบ้านโนนเสลา หัตถกรรมสร้างอาชีพ แหล่งท่อผ้าขิดใหญ่ทีสุดในจังหวัดชัยภูมิ

ลายนาคโหด มาจากเป็นประเพณีอุปสมบทหมู่แห่นาคโหดของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นประเพณีแห่นาคแบบแปลกประหลาดและโหดที่สุด โดยจะใช้คนหนุ่มหามแคร่ไม้ไผ่แห่นาคไปรอบหมู่บ้านระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร พร้อมทั้งเขย่า โยนนาคอย่างรุนแรงเพื่อความสนุกสนาน ทั้งนี้ เชื่อว่าเป็นการทดสอบความตั้งใจของผู้บวชว่ามีความมุ่งมั่นที่จะบวชหรือไม่ โดยนาคต้องห้ามตกลงมาจากแคร่ไม้ไผ่หากตกลงมาถูกพื้นถูกว่าขาดคุณสมบัติไม่ให้บวช ดังนั่น ชาวบ้านจึงได้นำประเพณีแห่นาคโหดอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวชัยภูมิมาร้อยเรียงบนผ้าฝ้ายเกิดเป็นลายแห่นาคแห่งเดียวประจำจังหวัด

เมื่อวันที่ 21 พฤจิกายน 2564 ในช่วงเช้าได้เข้าร่วมรับฟังเสวนาการพัฒนาหลังสูตรระยะสั้เชิงสหวิทยาการฯโดยมีผู้ร่วมเสวนา

1. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์

2. คุณไขแสง ซองรัมย์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

3. นายปฐม นิ่มหัตถา วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

4. นายอาทิตย์ จำปาตุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

5. ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

และในช่วงบ่ายได้มีการนำเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 11 ตำบล


มีประเด็นที่ต้องนำเสนอ ดังนี้

1. ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการมีกี่หมู่บ้านของแต่ล่ะตำบล

2. ผลผลิตและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินโครงการ

4. แนวทางและวิธีแก้ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้น

5. กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถตอบโจทย์ BCGและSDGsข้อไหนจะต่อยอดกิจกรรมให้เกิดผลผลิต/นวัตกรรม อะไรและอย่างไร

ซึ่งข้าพเจ้าได้มีส่วนรวมในการนำเสนอข้อมูลมีเนื้อหาดังนี้โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมลายขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มี 17 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 1,057 คน จำนวนประชากรที่เข้ารวมโครงการ 70 คน ผลผลิตและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถทอผ้าไหมขิดยกดอกได้และสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมคือเกิดการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสทำให้ประชาชนไม่มั่นใจที่จะออกมาทำกิจกรรมกลุ่ม มีการแก้ปัญหาโดยการเว้นระยะห่างระหว่างกัน การตอบโจทย์BCGและSDGs คือขจัดความยากจนให้กับคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู