บทความการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 

ข้าพเจ้านางสาวปภัสรา ศรีวาลี ผู้ปฏิบัตรงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

          เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในครั้งนี้เป็นการอบรมแบบเชิงปฏิบัติการ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมลายขิดยกดอกและการทำตลาดออนไลน์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 25 ชั้น 2 ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการทำตลาดออนไลน์  ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ด่าดอน ได้มาให้ความรู้ รวมถึงแนวคิดในการขาย การทำตลาดออนไลน์ โดยใช้สื่อต่างๆในการโฆษณาขายสินค้า โดยที่เราไม่จำเป็นต้องจัดสถานที่ขาย  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมลายขิดยกดอก 

การเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรวมกลุ่มเสนอแนวคิด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเรื่องการทำตลาดออนไลน์ คำนวณต้นทุน รายได้ การขาดทุน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างอาชีพืสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว เป็นต้น

 

การแปรรูปหมายถึง

•คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและ คุณลักษณะของสินค้า
• ตอบสนอง form utility
• เพิ่มมูลค่าสินค้า
• รวมส่วนประสมการตลาด 4Ps ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า
• เปลี่ยนแปลงสถานะในการแข่งขัน

 

การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและการจัดวางรูปประกอบตัวอักษร ลวดลาย ถ้อยคำ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ทางการค้า โดยใช้หลักวิชาการทางศิลปะ การจัดภาพองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ผลงานมีความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงามและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ข้อมูลประกอบการออกแบบบรรจุภัณฑ์

– ข้อมูลด้านการตลาด ได้แก่ สถานที่จัดจำหน่าย ฤดูกาล
– รูปแบบการกระจายสินค้า (ปลีก/ส่ง) พฤติกรรมผู้บริโภค
– ปริมาณและมูลค่าของสินค้าในตลาด (ส่วนแบ่งทางการตลาด )
– ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา
– คำอธิบาย จุดเด่น ประโยชน์ ขนาดปริมาณบรรจุ ความถี่/ปริมาณการใช้ที่ใช้ต่อครั้ง ราคาและต้นทุน ข้อควรระวัง

ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

            1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย  ถือเป็นเรื่องสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพราะกลุ่มเป้าหมายสามารถส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาและเรียนรู้ความต้องการของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด  ตัวอย่าง  กลุ่มเป้าหมาย เช่น วัยรุ่น วัยทำงาน แม่บ้าน เด็ก ฯลฯ เป็นต้น

ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการจำเป็นต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดรอบครอบ และค้นหาวิธีว่าจะออกแบบอย่างไรให้บรรจุภัณฑ์ของท่านสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมายให้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน

            2. กำหนดชื่อตราสินค้า(Brand)  ตราสินค้าใช้เป็นชื่อหรือเครื่องหมายสำหรับการเรียกขานผลิตภัณฑ์  ผู้ประกอบการจะต้องทำการกำหนดชื่อตราสินค้าให้เรียบร้อยก่อนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยกำหนดให้ชื่อตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน น่าสนใจ ที่สำคัญจะต้องเป็นที่จดจำได้ง่ายแก่ผู้บริโภคตราสินค้าที่ดีนั้นสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ คือตั้งตามชื่อเจ้าของกิจการ ตั้งตามความเชื่ออันเป็นมงคล ตั้งตามแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ หรือตั้งโดยการผสมคำที่มีความหมายให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีเอกลักษณ์ ฯลฯ เป็นต้น

            3. วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์  วัสดุมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การที่ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอะไรมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์นั้น  ท่านควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท ที่จะนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นสำคัญ  เนื่องวัสดุแต่ละชนิดแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่เป็นข้อดีและข้อเสีย  ในการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ให้คงคุณภาพ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) ที่แตกต่างกันไป หากท่านเลือกใช้วัสดุไม่ถูกต้องนอกจากจะทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นสาเหตุให้เกิดต้นทุนในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

            4. รูปทรง บรรจุภัณฑ์ ที่มีรูปร่างสวยงาม สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค ถึงแม้ผู้บริโภคจะยังมิได้สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน รูปทรงของบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์ได้ กล่าวคือเมื่อผู้บริโภคเห็นรูปทรงสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรและมีชื่อตราสินค้าอะไร หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวแตกต่างกันที่ชื่อตราสินค้า

           5. สีสันและกราฟฟิค สีสันและกราฟฟิคนี้คือการรวมของการใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร ภาพประกอบ ลวดลายและพื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดสามารถบ่งบอกถึงชื่อตราสินค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์ ที่บรรจุอยู่ภายในได้และสามารถแสดงถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คืออะไร?

ในสังคมที่โลกออนไลน์กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน อีกทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง สำหรับใครที่เคยได้ยินหรือยังไม่เข้าใจว่า การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง เนื่องจากการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน มีช่องทางหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันก่อนว่า การตลาดออนไลน์ หรือ Online Marketing คืออะไร

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube, โฆษณา Instagram มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็บไซต์ หรือ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) สามารถทำได้หลายช่องทาง ดังนี้

Search Engine Marketing คือ การตลาดออนไลน์บน Search Engine เป็นการทำให้สินค้าของเราติดอันดับการค้นหาในลำดับแรกๆ ซึ่งจะทำให้เราถูกค้นพบได้ง่ายและถูกคลิกได้บ่อยกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ในหน้าถัดไป แบ่งออกเป็น

-SEO (การทำเว็บไซต์ของเราให้ติดอันดับของ Google)

-PPC (การซื้อ Ads บน Google)

-Email Marketing คือ การตลาดออนไลน์ที่ทำผ่านอีเมล เพื่อส่งข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ ถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นการตลาดที่ต้นทุนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการตลาดในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการตลาดออนไลน์ที่ตรงกลุ่ม และสามารถเข้าถึงผู้รับภายในเวลาอันรวดเร็ว

Social Marketing คือ การตลาดออนไลน์ที่ทำผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tiktok, ฯลฯ ซึ่ง Social Marketing กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสูงกว่าแหล่งออนไลน์ประเภทอื่น

 

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เรารู้จักสินค้าของเรา และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนได้ เพียงเท่านี้สินค้าของเราก็สามารถเป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายในโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย

            นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้เข้ารับการประชุมรับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประเดือนเพื่อประโยชน์ในการเขียนรายงานครั้งถัดไป ผ่านทางแอพพลิเคชัน Microsoft Team เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเกิดข้อสงสัยในการลงเวลาเข้า-ออกงานของกลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่ม กพร. ทั้งนี้ ได้สอบถามข้อมูลไปยังส่วนกลางแล้ว จึงขอแจ้งข้อมูลการลงเวลาเข้า-ออกงาน ดังนี้

  1. กลุ่มนักศึกษา ให้ลงเวลาเข้า-ออกงาน ในวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  2. กลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่ม กพร. ให้ลงเวลาเข้า-ออกงาน ทุกวัน

หมายเหตุ

– ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ต้องลงเวลาเข้า-ออกงาน

– หากผู้ปฏิบัติงานไม่ลงเวลาเข้า-ออกงานหรือขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกหักค่าตอบแทนในวันที่ขาดงาน โดยหากไม่ได้ลงเวลาเข้างานหรือลงเวลาออกงาน ให้ดำเนินการส่งใบลาทันที ทั้งนี้ การลาต้องไม่เกิน 3 ครั้ง/รอบ (วันที่ 20 ของเดือนถึงวันที่ 19 ของเดือนถัดไป หากเกิน 3 ครั้ง จะถือว่าขาดงานและถูกหักค่าจ้างตามสัญญาจ้างเป็นรายวัน

ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง จึงทำให้เงินเดือนในแต่ละเดือนออกไม่เกินวันที่ 5 ในเดือนถัดไป

             ข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังการอบรมออนไลน์ เรื่อง การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19   โดยอาจารย์กนิษฐา จอดนอก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยอาจารย์ได้มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคเพื่อให้ข้อมูลความรู้เบื้องต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเฝ้าระวังโรค รวมไปถึงการป้องกันโรค 

           ปัจจุบัน เชื้อโควิด-19 (COVID-19) หรือ เชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) ยังมีการแพร่ระบาดไม่หยุด ทั้งยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้น และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ โดยเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้แล้ว ผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้นเราควรดูแลตัวเองเพื่อป้องกันและห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
– ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
– รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
– สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
– ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
– ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
– เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
– หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์
– โปรดติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะแนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ
หน้ากากอนามัย
หน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น อย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ จึงควรรักษาระยะห่างและหมั่นทำความสะอาดของมือร่วมด้วย รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19 vaccine) คือ 
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในขณะนี้มีด้วยกัน 4 ชนิดหลักๆ แบ่งตามเทคนิคที่ใช้ในการผลิตวัคซีน คือ
– mRNA vaccines เป็นการผลิตโดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกาย จะทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา
– Viral vector vaccines เป็นการฝากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) เข้าไปในสารพันธุกรรมของไวรัสชนิดอื่นที่อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดโรค เพื่อพาเข้ามาในร่างกาย ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา
– Protein-based vaccines จะใช้โปรตีนบางส่วนของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) เช่น โปรตีนส่วนหนาม (spike protein) ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
– Inactivated vaccines ผลิตโดยการใช้ไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ที่ถูกทำให้ตายแล้ว เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกาย จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้ ดังนั้น วัคซีนจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการระบาดของโรค และช่วยปกป้องให้ผู้คนปลอดภัยจากโรคนี้ได้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กับประเด็นข้อสงสัยของใครหลายๆ คนว่า “ทำไมเราจึงต้องฉีดวัคซีน โควิด-19”

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่า

“…วัคซีนจึงเปรียบเสมือนให้เราติดโรค และไม่มีอาการ แต่สร้างภูมิต้านทาน เหมือนติดโรค ถ้าเราให้วัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันเหมือนกับเคยเป็นโรคมาแล้ว จำนวนมาก โรคก็จะสงบ ควบคุมได้ ชีวิตก็จะได้กลับมาสู่ภาวะปกติ เด็กจะได้ไปโรงเรียน อยากไปไหนก็จะได้ไป วัคซีนจึงเป็นทางออกในการควบคุมการระบาดของโรค และยุติวิกฤตการณ์ครั้งนี้ที่ ยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่าปีแล้ว”

ที่มา: “Yong Poovorawan”

✅ ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด

▪️ เพิ่มภูมิคุ้มกัน การฉีดวัคซีนช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
▪️ ลดอัตราการเสียชีวิต ประสิทธิผลของวัคซีนสามารถช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตได้
▪️ ป้องกันการป่วยหนัก และลดอัตราการรับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานๆ
▪️ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ การฉีดวัคซีนเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม
▪️ ลดการติดเชื้อ โอกาสป่วยเป็นโรคน้อยลง และช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้
▪️ ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19 แม้ว่าฉีดวัคซีนแล้ว แต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของการลงพื้นที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD  เบื้องต้น ได้ไปสำรวจข้อมูลชุดสัตว์ประจำถิ่น   พืชผักสมุนไพร และข้อมูลอื่นๆ  หมู่ที่ 9 บ้านห้วยมะไฟ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

พบว่า มีประชากรในพื้นที่ทั้งหมด 126 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่คนในพื้นที่เป็นเกษตรกรทำนา ทำไร่อ้อย เป็นส่วนมาก พืชผักปลูกจะเน้นการปลูกเพื่อทำกินภายในครอบครัวไม่ได้ขายแต่อย่างใด และส่วนสัตว์ในพื้นที่จะเป็น ไก่ สุนัข วัว สุกร เป็นต้น

 

**วิโอประกอบการทำงานเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564**

 

 

อื่นๆ

เมนู