“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

หลักสูตร HS05 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนสิงหาคม 2564

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววิลาวรรณ คณะรัมย์ กลุ่ม HS05 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร)

ในช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม-19 สิงหาคม 2564 ดิฉันได้ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์
ซึ่งดิฉันได้ปฏิบัติงานทั้งในสำนักงานอำเภอหนองหงส์และลงพื้นที่โดยรอบ
ในการปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน ดิฉันมีหน้าที่หลักคือ 1. สนับสนุนการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาอำเภอหนองหงส์ 2. รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3.จัดทำฐานข้อมูล และจัดทำทะเบียนข้อมูลการจัดเตรียมเอกสารในสำนักงานพัฒนาชุมชน, ทำรายการซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โม เดล งบเงินกู้ รวมทั้งหมด 94 คน มีเอกสารประกอบไปด้วย
1.รายงานขอซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่     “โคก หนอง นา โมเดล”และรายงานกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน
2.ประกาศอำเภอหนองหงส์ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
3.จัดทำเอกสารใบเสนอราคา
4.จัดทำเอกสารบันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ
5.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ
6.จัดทำเอกสารใบส่งของ/แจ้งหนี้
7.จัดทำเอกสารใบตรวจรับพัสดุ
8.จัดทำเอกสารใบติดใบเสร็จรับเงิน
9.จัดทำเอกสารบันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล และทุกวันดิฉันได้รับมอบหมายออกรับเลขหนังสือราชการและได้จัดทำการออกแบบข่าวประชาสัมพันธ์ คือจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในสำนักงานพัฒนาชุมชน และ งานลงพื้นที่ กิจกรรมต่าง ๆ ในสำนักงานพัฒนาชุมชนเพื่อทำข่าวรายงานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับทราบว่าภารกิจในแต่ละวันของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์  เมื่อจัดทำข่าวแต่ละวันเสร็จแล้วต้องส่งเข้าไลน์ โพสต์ลง Face book  และดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานให้เป็นปัจจุบันและสุดท้ายกรอกแบบฟอร์มจำนวนข่าวที่สามารถเก็บรวบรวมได้ในแต่ละวัน  ซึ่งทุกสิ้นเดือนจะมีการรวมคะแนนว่าอำเภอใดที่สามารถทำคะแนนได้เยอะที่สุด และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ ได้คะแนนรวม 1,369 ซึ่งถือว่าได้คะแนนมากกว่าเดือนที่ผ่านมา

ภาพการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ในเดือนสิงหาคมที่ดิฉันได้จัดทำขึ้น
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.หนองหงส์ลงตรวจรับงานจ้างตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
ตัวอย่าง – วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้ นางสาว ปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายเชษฐ์ วิชิต ผู้อำนวยกองช่าง ตำบลสระแก้ว นายตะวัน  ปานเพชร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฎิบัติการ) นางสาวกันติชา ชัยชะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ได้ลงตรวจรับงานจ้างพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล  แปลงนางวรรณวิภา อาจหาญ ตั้งอยู่บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 14  ตำบลสระแก้ว  อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

 

2.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ ติดตามกลุ่มกลุ่มพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตัวอย่าง – วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้ นางสาว  ปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามกลุ่มพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

3.ข่าวประชาสัมพันธ์ พช.หนองหงส์ จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์จัดจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีปลูกต้นไม้เก็บเกี่ยวผลผลิต ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายดุสิต ขุนนามวงษ์ ตั้งอยู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์


4.ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
ตัวอย่าง – 28 กรกฎาคม 2564 นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอหนองหงส์ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2564   ในกิจกรรมมีปลูกต้นไม้ (ปลูกป่า 5 ระดับ) ในแปลงโคกหนองนาโมเดลหลังที่ว่าการ
อำเภอหนองหงส์ ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ได้นำครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร) เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน


5.ข่าวประชาสัมพันธ์ โคก หนอง นา โมเดล ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์
ตัวอย่าง – 29 กรกฎาคม 2564  นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร) มอบต้นไม้ ต้นกล้วย ตะไคร้ ขิง ข่า ฟาง และปลา ให้กับปลัดอำเภอหนองหงส์เพื่อนำไปปลูกพื้นที่แปลง โคก หนอง นา  หลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ และได้ร่วมปล่อยปลาที่ได้นำมามอบในครั้งนี้ด้วย

6. ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเตรียมศูนย์พักคอยผู้กักตัวโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
ตัวอย่าง – 30 กรกฎาคม 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมศูนย์พักคอยผู้กักตัวโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มองค์กรประชาชน อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ ตลาดประชารัฐยิ้มได้อำเภอหนองหงส์
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วย นางสุจิตรจา วิเชียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามสนับสนุน ตลาดประชารัฐยิ้มได้ อำเภอหนองหงส์ ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการฉีดวัคซีนมาจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ของสัปดาห์ และคณะกรรมการตลาดได้ดำเนินการตามมาตรการคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ/จังหวัดอย่างเคร่งครัด


8. ข่าวประชาสัมพันธ์ เตรียมพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร
ตัวอย่าง – วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าพบขอรับคำแนะนำ กับพระครูปลัดอรรถสิทธิอริยะเมธี วัดโนนงิ้ว ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดกิจกรรมและปรับพื้นที่ดำเนินการ ปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร โดยวัดโนนงิ้ว เป็นศูนย์รวบรวมเมล็ดพันธ์พืชระดับตำบล ซึ่งพระสงฆ์ร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร ประชาชนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2563 และมีกิจกรรปลูกพืชผักสวนครัวตลอดจนทำนาข้าวเพื่อไว้แจกจ่ายให้กับประชาชน และครัวเรือนยากจนในพื้นที่

9.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.หนองหงส์ ปันสุขสู้ภัยโควิด 19
ตัวอย่าง – วันที่
2 สิงหาคม 2564 นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้ นางสาวปกิตตา นิลพยัคฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่มอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับศูนย์พักคอย ตำบลเสาเดียว เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้กักกันตัว

10.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพอ.หนองหงส์รวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2564
ตัวอย่าง -วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ ร่วมประชาสัมพันธ์ กลุ่ม องค์กร ประชาชน และเครือข่ายพัฒนาชุมชนบริจาคสิ่งของและปัจจัย  ซึ่งได้มอบข้าวสารจำนวน 3 กระสอบ และสมทบเงินจำนวน 3,000 บาทให้กองทุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองหงส์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19


11. ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสาธิตการทำน้ำนิยาม 5 น้ำสมุนไพร 7 ชนิด สเปรย์แมงลักคาป้องกันโควิดตัวอย่าง – วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอหนองหงส์ จัดกิจกรรมสาธิตการทำน้ำนิยาม 5 น้ำสมุนไพร 7 ชนิด สเปรย์แมงลักคาป้องกันโควิด ณ แปลงโคกหนองนาหลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ โดยมีอาจารย์ตังโอมาให้ความรู้และสอนวิธีทำสเปรย์แมงลักคาป้องกันโควิดในการนี้นางพัชรี สุขบัติ พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ มอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน

12.ทำป้ายประชาสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ในส่วนของการลงพื้นที่ เดือนสิงหาคม 2564
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมดำนา แปลงโคก หนอง นา  ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ โดยในกิจกรรม นายอำเภอหนองหงส์นำทีมข้าราชการ ผู้นำชุมชน ลูกจ้างพนักงาน ร่วมดำนาในแปลง โคกหนองนาหลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ และดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมดำนาในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีช่วงเวลา 8 โมงเช้า มียืนเคารพธงชาติ จากนั้นมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ตะไคร้ ขิง ข่า เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดถั่วเขียว ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายดุสิต ขุนนามวงษ์ ตั้งอยู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย
ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่แปลงโคก หนอง นา  ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ เพื่อมอบต้นไม้ ต้นกล้วย ตะไคร้ ขิง ข่า ฟาง และปลา ให้กับปลัดอำเภอหนองหงส์เพื่อนำไปปลูกพื้นที่แปลง โคก หนอง นา หลังที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ และได้ร่วมปล่อยปลาที่ได้นำมามอบในครั้งนี้ด้วย

กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 ในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหงส์ ส่วนมากจะเน้นจัดทำฐานข้อมูล และทำรายการซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โม เดล งบเงินกู้ มีและสนับสนุนการดำเนินงานในสำนักงานพัฒนาอำเภอหนองหงส์จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย และรวมถึงการออกพื้นที่กับทีมงานจัดกิจกรรมต่าง ๆในสำนักงานพัฒนาชุมชอำเภอหนองหงส์  ซึ่งดิฉันได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

อื่นๆ

เมนู