โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

       ข้าพเจ้า นางสาวสุปรียา  จิตตำนาน ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

        เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ทำให้ลงพื้นที่พบปะกับคนในชุมชนไม่ได้ จึงอยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนหนองสองห้อง ตำบลเมืองแฝก

ตำบลเมืองแฝก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2516 โดยแยกการปกครองจากตำบลตลาดโพธิ์ ตำบลเมืองแฝกตั้งอยู่ตามถนนสายลำปลายมาศ–คูเมือง ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ 28 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 30 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกเป็นส่วนหนึ่งใน 17 ตำบลของอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลาย  ประมาณ 25  กิโลเมตร ตามทาง รพช. สายลำปลายมาศ-คูเมือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแฝก  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ             ติดต่อกับตำบลคูเมือง  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลทะเมนชัย   อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลพระคู   อำเภอเมือง   จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลโคกสะอาด   อำเภอลำปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

การปกครองตำบลเมืองแฝก แบ่งการปกครองเป็น 17  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  1   บ้านเมืองแฝก                       หมู่ที่ 10 บ้านหนองใหญ่

หมู่ที่ 2    บ้านหนองครก                      หมู่ที่ 11 บ้านหนองไผ่ล้อม

หมู่ที่ 3    บ้านหนองเก้าข่า                   หมู่ที่ 12 บ้านหนองนกเขียน

หมู่ที่ 4    บ้านหนองแวง                       หมู่ที่ 13 บ้านสระบัว

หมู่ที่ 5    บ้านหนองสองห้อง               หมู่ที่ 14 บ้านหนองตาด

หมู่ที่ 6    บ้านหนองขุนปราบ               หมู่ที่ 15 บ้านเมืองไผ่

หมู่ที่ 7    บ้านตูบช้าง                            หมู่ที่ 16 บ้านโคกสว่าง

หมู่ที่ 8    บ้านหนองเม็ก                       หมู่ที่ 17 บ้านหนองขุนปราบน้อย

หมู่ที่ 9    บ้านห้วยมะไฟ

       ตำบลเมืองแฝกมีประชากรทั้งสิ้น 10,124 คน แยกเป็น  ชาย 5,025 คน  หญิง5,099คน  ส่วนบ้านหนองสองห้อง มีประชากรประมาณ 800 คน จำนวนครัวเรือน 165 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์

        ลักษณะภูมิประเทศของตำบลเมืองแฝกเอื้อต่อการเกษตร คือ การทำนาข้าว ซึ่งข้าว ที่ชาวบ้านหนองสองห้องส่วนใหญ่นิยมปลูก คือ ข้าวหอมมะลิ โดยเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และเก็บเกี่ยวสิ้นสุดไม่เกินกุมภาพันธ์

       นอกจากปลูกข้าว ชาวบ้านยังมีการทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนหนองสองห้อง แรงจูงใจสำคัญที่เกษตรกรนิยมปลูก มันสำปะหลัง คือ ปลูกได้ตลอดทั้งปี ทนแล้งได้ดีกว่าพืชอื่น มันสำปะหลังเจริญเติบโตได้ในแหล่งดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ไม่จำกัดเวลาการเก็บเกี่ยว เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีแรงงานพอ และทิ้งไว้ในแปลง รอเก็บผลผลิตออกขายในราคาที่ต้องการได้

       เรามารู้จักกับมันสำปะหลังกัน มันสำปะหลังเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อย แต่การเจริญเติบโตและผลผลิตก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนด้วยเช่นกัน ควรปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ กุมภาพันธ์-มีนาคม รองลงมาคือ ช่วงต้นฤดูฝน (เมษายน-พฤษภาคม) และช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน)

และพืชอีกอย่างที่ชาวบ้านปลูกก็คือ อ้อย อ้อยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเมื่อพิจารณาในแง่ของผลผลิต เพราะอ้อยสามารถใช้ปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโต เช่น แสงแดด น้ำ อากาศ และธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้อ้อยยังเป็นพืชที่ปลูกง่าย และเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้ว สามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง อ้อยชอบอากาศร้อน และชุ่มชื้น

       เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประชาชนในตำบลประกอบอาชีพทำนา ทำไร่เป็นอาชีพหลัก  การเลี้ยงสัตว์จึงมีไม่มากนัก  จะมีการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์ สัตว์ที่เลี้ยงมี โค กระบือ  สุกร  เป็ด ไก่  เป็นต้น

       ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลเมืองแฝกประกอบอาชีพทำนา แรงงานส่วนมากขาดความรู้ทักษะ อีกทั้งไม่มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพเสริม ดังนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาแรงงานอพยพเข้าไปทำงานในต่างจังหวัด เช่นกรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ทำให้ตำบลไม่มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ

เนื่องจากที่ตั้งของตำบลอยู่ไกลจากอำเภอมาก และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 32 กิโลเมตร ดังนั้นจึงเป็นผลให้การพาณิชย์และการบริการในเขตของตำบลมีไม่มาก จะมีก็เพียงแต่ร้านเล็ก ๆ ซึ่งค้าขายสินค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ เนื่องจากชาวบ้านมักจะนิยมไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญจากห้างสรรพสินค้าในตัวจังหวัด

       ตำบลเมืองแฝกไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวแต่อย่างใด จะมีก็แต่เพียงงานประเพณีของตำบล คือ งานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานแห่เทียนพรรษา ซึ่งจัดเป็นงานเล็ก ๆ ภายในตำบล

       แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตำบลเมืองแฝก คือ บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์ “บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์” แหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายในสวนแห่งนี้ประกอบไปด้วยสวนผักและสวนผลไม้ โดยได้ปลูกพืชผักไม้ยืนต้น และไม้ผลแบบผสมผสานมากกว่า 20 ชนิด อาทิ กล้วยหอมทองพันธุ์กาบดำ มะม่วง มะละกอ กล้วยน้ำว้าปากช่อง  ทุเรียน มันเทศ เมล่อนพันธุ์ไข่ทองคำ พันธุ์หยกเทพ ผักชะอม ดอกสลิด และผักหวาน บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ บริเวณบ้านห้วยมะไฟ ม.9 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งนี้ ถือกำเนิดจาก อดีตข้าราชการครูบุรีรัมย์ มีความสนใจทำแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ เกษตรประณีต เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามคำพ่อสอน เนรมิตร หาดทรายเทียม น้ำตกจำลอง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้ท่องเที่ยวกัน

 

แหล่งที่มา : http://muangfak.go.th/index.php?mod=blog&path=blog&id_sub=123&id_type=1

https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_156741         https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2

“บ้านสวนฟรุ๊ตการ์เด้นส์” แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร@บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู