โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน
ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายสุรศักดิ์ โต่นวุธ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ข้าพเจ้าเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวบ้านโดยใช้แบบฟอร์ม 01, 02 และ 06 เก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยสอบถามชาวบ้านตามแบบฟอร์มที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและผลกระทบในชีวิตประจำวันจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รอบที่ 3 ณ บ้านหนองขุนปราบ และบ้านหนองขุนปราบน้อย

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูล
ที่ได้รับจากผู้สูงอายุในพื้นที่พร้อมกับขอความร่วมมือชาวบ้านในชุมชนตอบแบบฟอร์มสำรวจ 01, 02 และ 06 จากการสอบถาม พบว่า การประกอบอาชีพในช่วงนี้เป็นช่วงว่างเว้นจากการปลูกข้าวและเป็นช่วงหน้าแล้ง พืชผลส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านปลูกจึงเป็นพืชทนแล้งและไม่ต้องใช้น้ำเยอะ เช่น อ้อยและมันสำปะหลัง สวนยาง เป็นต้น ส่วนนาข้าวที่ปล่อยว่างในช่วงนี้จะใช้เป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงวัว
การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ในครั้งนี้นั้น ไม่มีผลกระทบต่อวิถีชาวบ้านมากเท่าไหร่นัก เนื่องจากชาวบ้านมีการปรับตัวจากการระบาดในรอบที่ผ่านมา จึงไม่มีความกังวลอะไรเพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ใช้ชีวิตอยู่แต่ภายในชุมชน ไม่ได้ออกไปต่างพื้นที่หรืออยู่ในที่แออัด ในส่วนของงานบุญและกิจกรรมต่างๆในชุมชน ทางผู้นำชุมชนได้ขอความร่วมมือให้งดกิจกรรม หรืองานบุญต่างๆไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในส่วนของความต้องการของชาวบ้านส่วนใหญ่ในตอนนี้ คือ น้ำสะอาด เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นช่วงหน้าแล้งบ่อน้ำชุมชนถูกใช้ไปมาก หากมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเรื่องการประปาชุมชนหรือบ่อบาดาล จะช่วยเยียวยาได้มากและคิดว่าจะมีน้ำใช้ได้ตลอดหน้าแล้ง

ถึงแม้ว่าจะมีการระบาดรอบใหม่ของโรค Covid 19 แต่สิ่งที่ได้เห็นคือการดำเนินชีวิตด้วยภูมิปัญญาธรรมดาบนวิถี New Normal บางครั้งหากความเจริญต้องมีสิ่งที่แลกมาคือความลำบากในการใช้ชีวิตให้ปกติไม่ได้ วิถีชีวิตแบบบ้าน ๆ ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง

ภาพและวีดิโอประกอบการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู