โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล๑ มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
หลักสูตร
HS05 – การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน                             

 

ข้าพเจ้า นางสาวจิราพร สมุติรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านหนองครกและหนองใหญ่ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 ซึ่งเป็นข้อมูลระดับบุคคลและระดับครัวเรือนต่อจากเดือนมีนาคม จากการเก็บข้อมูลดังกล่าว พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปัญหาในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลนั้นคือ ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้มาจากผู้สูงอายุและเด็ก ทำให้ได้ข้อมูลที่จำกัดและไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเลือกการลงพื้นที่สำรวจบริบทรอบๆหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านแทน จากการสำรวจ พบว่า บ้านหนองครกและบ้านหนองใหญ่เป็นชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งแต่ก่อนสืบทราบมาว่าทั้งสองหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเดียวกัน ซึ่งต่อมามีการแยกออกเป็น 2 หมู่บ้าน และแบ่งการปกครองเป็น 2 หมู่ ซึ่งปัจจุบันมี นายประเสริฐ ปาสานัย  เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 และ นายสมบุญ ทิพย์สงคราม เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บริเวณรอบๆหมู่บ้านของทั้งสองหมู่บ้านเป็นทุ่งนา ไร่อ้อย ป่ามัน และป่ายางพารา

 

นายสมบุญ ทิพย์สงคราม ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองครกม.2

นายประเสริฐ ปาสานัย ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองใหญ่ม.10

 

บ้านหนองครกและบ้านหนองใหญ่ มีศาสนสถานประจำชุมชน คือ วัดบ้านหนองครก ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 202  หมู่ 2  บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ. 2479  มีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 2 งาน มีพระคุณเจ้า พระอธิการใจ อควรรณโณ อายุ 72 ปี เป็นเจ้าอาวาสต่อจาก หลวงพ่อพัน (ไม่ทราบฉายา) ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลคนเก่า ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสมา 5 ปี จนถึงปัจจุบัน ก่อนเป็นเจ้าอาวาสท่านก็ได้บวชที่วัดบ้านหนองครกมาเป็นเวลา 26 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ปัจจุบันท่านเป็นผู้พิการทางสายตา(ตาบอด) โดยท่านได้อาศัยอยู่ในวัดหนองครกกับพระอีก  2 รูป คือ หลวงพี่นำ (พระบุญนำถนอม รักขิตจิตโต) และ หลวงพี่โฮม(พระปภัทรชะโร)

บริเวณวัดหนงครก

และสถานศึกษาประจำชุมชน คือ โรงเรียนวัดหนองครก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านหนองครก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 –  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี นายอดุลย์ เทพศรัทธา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและมีบุคลากรครูจำนวน 7 คน และมีจำนวนนักเรียน จำนวน 98 คน แยกเป็นนักเรียนชาย จำนวน 53 คน และนักเรียนหญิง จำนวน 45 คน มีห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้อง

บริเวณโรงเรียนวัดหนองครก

ทั้งนี้ หมู่บ้านหนองครกและหนองใหญ่ ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองครก ให้บริการด้านสุขภาพอีกด้วย ทั้งคนในชุมชนตอนนี้ก็ยังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ดังนั้นทั้งสองหมู่บ้านถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จากการสอบถามชาวบ้านในชุมชนก็ยังมีความสุขและพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้ถึงจะเป็นหนี้แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนถึงขั้นอดอยากปากแห้งแต่อย่างใด เพราะคนในชุมชนมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองแทบทั้งหมู่บ้าน ทำให้ความเป็นอยู่ อยู่ในระดับดี

 

 

อื่นๆ

เมนู